بیشترین کلین شیت

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: Abdullah Al Maiouf پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 2 نام بازیکن: Majed Nasser پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 3 نام بازیکن: Cássio پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 4 نام بازیکن: E. Suyunov پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: Jones پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 6 نام بازیکن: Saad Al Sheeb پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: حامد لک پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: نیازمند پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 9 نام بازیکن: Adel Al Hosani پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: Al Owais پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: Khalid Essa پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: Lecomte پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: Mohamed Al Shamsi پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: Mohammed Al Bakri پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: S. Kuvvatov پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: کیا پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1