بیشترین کلین شیت

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: مظاهری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 4
ردیف: 2 نام بازیکن: نیازمند پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 4
ردیف: 3 نام بازیکن: دخسوس پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 4 نام بازیکن:  رادوشوویچ پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: بهزادی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 6 نام بازیکن: رحمتی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: گردان پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: امینی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: حامد لک پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: دریس پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: رضایی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: سالاری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: فراهانی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: فرعباسی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: فلاح­زاده پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: مکانی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1