صنعت نفت آبادان

صنعت نفت آبادان

تاریخ تاسیس: 1351

شهر: آبادان

ورزشگاه: تختی آبادان

ظرفیت: 22,000 نفر

تختی آبادان

لیست بازیکنان

آل کثیر آل کثیر
مهاجم
صنعت نفت آبادان 10 گل
جبیره جبیره
مهاجم
صنعت نفت آبادان 3 گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت آبادان 2 گل
جهانی جهانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 2 گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 2 گل
قریشی قریشی
مدافع
صنعت نفت آبادان 2 گل
سلمانی سلمانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 گل
عقیل کعبی عقیل کعبی
مدافع
صنعت نفت آبادان 1 گل
مطلق زاده مطلق زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 گل
بغلانی بغلانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
حامدی فر حامدی فر
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
حنفی حنفی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
دریس دریس
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
سالاری سالاری
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 گل
ساکی ساکی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
ستاوی ستاوی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
قربانی قربانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
مجدمی مجدمی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
مصطفی احمدی مصطفی احمدی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
مومنی مومنی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
ناصری ناصری
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
کردونی کردونی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
جهانی جهانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 7 پاس گل
آل کثیر آل کثیر
مهاجم
صنعت نفت آبادان 2 پاس گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 2 پاس گل
مطلق زاده مطلق زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 2 پاس گل
ناصری ناصری
مدافع
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
بغلانی بغلانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
جبیره جبیره
مهاجم
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
حامدی فر حامدی فر
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
حنفی حنفی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
دریس دریس
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
سالاری سالاری
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
ساکی ساکی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
ستاوی ستاوی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
سلمانی سلمانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
عقیل کعبی عقیل کعبی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
قربانی قربانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
قریشی قریشی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
مجدمی مجدمی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
مصطفی احمدی مصطفی احمدی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
مومنی مومنی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
کردونی کردونی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.