قوانین 14 بازیکن

ثبت نام در 14بازیکن به منزله تایید و پذیرفتن قوانین حاکم بر 14بازیکن است.

هر شخص مجاز به داشتن فقط یک نام کاربری است.

اگر کاربری با بیش از یک اکانت در راندی در فوتبال فانتزی شرکت کند تمام تیمهای ساخته شده آن کاربر در آن راند نامعتبر است و حذف خواهد شد.

در حفظ حساب کاربری خود باید کوشا باشد.