بیشترین کلین شیت

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: Alisson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 2 نام بازیکن: D. Ospina پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 3 نام بازیکن: P. GALLESE پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: W. Fariñez پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: Armani پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 6 نام بازیکن: C. Lampe پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0