بیشترین کلین شیت

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن:  رادوشوویچ پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 2 نام بازیکن: فرعباسی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 3 نام بازیکن: مظاهری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: دخسوس پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 5 نام بازیکن: رضایی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 6 نام بازیکن: صادقی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 7 نام بازیکن: فراهانی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0
ردیف: 8 نام بازیکن: فلاح­زاده پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 0