رتبه تیم: 123
نام تیم: Jagdj
امتیاز: 63
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 63
تاریخ: 1399/07/26 14:11:06
بودجه : 89