رتبه تیم: 49
نام تیم: Pashmak
امتیاز: 71
راند: 1 آذر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 71
تاریخ: 1399/08/29 18:21:25
بودجه : 99