بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: اسلامی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 2 نام بازیکن: جعفری پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 3 نام بازیکن:   اکبر صادقی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: آبشک پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: باصفا پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 6 نام بازیکن: بایرامی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: برزای پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: بوحمدان پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: پاتوسی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: پورافراز پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: حدادی‌­فر پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: حسن جعفری پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: خدابنده لو پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: رفیعی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: روستایی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: زنده روح پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: سعید صادقی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: شاکری پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: شریعت زاده پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: صادق صادقی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1