صفحه اصلی

ساخت تیم

راند روزانه
تیم 14 نفره
ضمانت نامه

27 خرداد (یورو 2024)

باقی مانده تا تکمیل راند
703 تیم
مجموع جوایز راند
3 میلیون
راند روزانه
تیم 7 نفره
ضمانت نامه

صربستان-انگلیس (یورو 2024)

باقی مانده تا تکمیل راند
1,385 تیم
مجموع جوایز راند
5 میلیون