6,000,000تومان جایزه

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ساخت تیم
راند فصلی

40,000,000تومان جایزه

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ساخت تیم

3,000,000تومان جایزه

زمان باقیمانده تا فعال شدن راند

6,000,000تومان جایزه

زمان باقیمانده تا فعال شدن راند

فوتبال فانتزی ۱۴ بازیکن

در حال حاضر به دلیل متوقف شدن لیگ و تورنمنت های تحت پوشش 14 بازیکن، هیچ راند فعالی نداریم.
به محض مشخص شدن تاریخ شروع مجدد بازی ها، راند ها فعال خواهند شد.