5,000,000تومان جایزه

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ساخت تیم

20,000,000تومان جایزه

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ساخت تیم
راند فصلی

20,000,000تومان جایزه

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ساخت تیم
راند فصلی

14,000,000تومان جایزه

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ساخت تیم

فوتبال فانتزی ۱۴ بازیکن

در حال حاضر به دلیل متوقف شدن لیگ و تورنمنت های تحت پوشش 14 بازیکن، هیچ راند فعالی نداریم.
به محض مشخص شدن تاریخ شروع مجدد بازی ها، راند ها فعال خواهند شد.