راندهای فعال

3,000,000تومان جایزه

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ساخت تیم
ساخت تیم (ورودی: 2 بلیت)

3,000,000تومان جایزه

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ساخت تیم
ساخت تیم (ورودی: 2 بلیت)

2,000,000تومان جایزه

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ساخت تیم
ساخت تیم (ورودی: 2 بلیت)

1,000,000تومان جایزه

زمان باقی مانده تا پایان مهلت ساخت تیم
ساخت تیم (ورودی: 1 بلیت)