بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: رفیعی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 2 نام بازیکن: زنده روح پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 3 نام بازیکن: اسلامی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 4 نام بازیکن: عالیشاه پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 5 نام بازیکن: قایدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 6 نام بازیکن: محبی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 7 نام بازیکن:  نعمتی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 8 نام بازیکن: اسماعیلی­‌فر پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 9 نام بازیکن: برزای پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 10 نام بازیکن: جلالی پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 11 نام بازیکن: حاج صفی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 12 نام بازیکن: حسینی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 13 نام بازیکن: خلعتبری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 14 نام بازیکن: دژاگه پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 15 نام بازیکن: دشتی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 16 نام بازیکن: رضا جعفری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 17 نام بازیکن: سعید صادقی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 18 نام بازیکن: شجاعی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 19 نام بازیکن: شهباززاده پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 20 نام بازیکن: عاشوری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3