بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: ریکاردو آلوز پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 12
ردیف: 2 نام بازیکن: ترابی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 8
ردیف: 3 نام بازیکن: رضاییان پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 4 نام بازیکن: رضاوند پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 5 نام بازیکن: عاشوری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 6 نام بازیکن: مغانلو پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 7 نام بازیکن: احمدزاده پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 8 نام بازیکن: اسماعیلی ­‌فر پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 9 نام بازیکن: تبریزی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 10 نام بازیکن: شکاری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 11 نام بازیکن: آذرباد پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 12 نام بازیکن: پریرا پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 13 نام بازیکن: زاپاتا پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 14 نام بازیکن: قایدی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 15 نام بازیکن: محبی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 16 نام بازیکن: مهدی حسینی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 17 نام بازیکن: نریمان­جهان پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 18 نام بازیکن:  رزاقپور پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 19 نام بازیکن: بابایی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 20 نام بازیکن: بارانی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3