بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: حسین‌ نژاد پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 2 نام بازیکن: ریکاردو آلوز پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 3 نام بازیکن: زامهران پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 4 نام بازیکن: مهدی ­‌پور پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 5 نام بازیکن:  امیری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 6 نام بازیکن:  رزاقپور پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: احمدزاده پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: احمدی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: اسدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: اسلامی خواه پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: اسماعیلی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: اکبرپور پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: پاکدل پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: تبریزی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: جلالی پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: جهان کهن پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: دانشگر پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: رفیعی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: ریکانی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: ریگی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1