بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: ریکاردو آلوز پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 8
ردیف: 2 نام بازیکن: جلالی پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 3 نام بازیکن:  رزاقپور پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 4 نام بازیکن: رضاییان پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 5 نام بازیکن: روبرتو تورس پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 6 نام بازیکن: آغاسی پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 7 نام بازیکن: احمدی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 8 نام بازیکن: اسماعیلی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 9 نام بازیکن: اسماعیلی ­‌فر پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 10 نام بازیکن: ترابی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 11 نام بازیکن: رضا جعفری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 12 نام بازیکن: شهباززاده پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 13 نام بازیکن: عالیشاه پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 14 نام بازیکن: مهدی ­‌پور پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 15 نام بازیکن: آزادمنش پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 16 نام بازیکن: احمدزاده پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 17 نام بازیکن: اسدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 18 نام بازیکن: اعرابی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 19 نام بازیکن: انصاری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 20 نام بازیکن: جهان کهن پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3