بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: جهانی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 7
ردیف: 2 نام بازیکن: قایدی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 6
ردیف: 3 نام بازیکن: ترابی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 4 نام بازیکن: حسینی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 5
ردیف: 5 نام بازیکن: عباسیان پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 6 نام بازیکن: علی کریمی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 7 نام بازیکن: علیپور پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 8 نام بازیکن: غفوری پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 9 نام بازیکن: محبی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 10 نام بازیکن:  امیری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 11 نام بازیکن: آبشک پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 12 نام بازیکن: ابراهيم زاده پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 13 نام بازیکن: امید نورافکن پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 14 نام بازیکن: ترکمان پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 15 نام بازیکن: حاج صفی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 16 نام بازیکن: حدادی‌­فر پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 17 نام بازیکن: حسین ابراهیمی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 18 نام بازیکن: حیدریه پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 19 نام بازیکن: خلعتبری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 20 نام بازیکن: دژاگه پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3