بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: عباسیان پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 2 نام بازیکن: نظری پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 3 نام بازیکن:  شجاعیان پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: امید نورافکن پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: حدادی‌­فر پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 6 نام بازیکن: حسین زاده پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 7 نام بازیکن: رنجبری پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: ستاری پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: سرلک پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: شاکری پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: شاه­‌علی‌دوست پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: شیری پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: صفرزاده پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: علی اصغر عاشوری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: قربانی پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: کریسانتوس پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: محمدی مهر پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: منصوری پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: واسعی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: وکیا پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1