بیشترین کلین شیت

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: بیرانوند پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 19
ردیف: 2 نام بازیکن: پورحمیدی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 17
ردیف: 3 نام بازیکن: کریستوفر کنت پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 15
ردیف: 4 نام بازیکن: نیازمند پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 14
ردیف: 5 نام بازیکن: اخباری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 13
ردیف: 6 نام بازیکن: حامد لک پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 13
ردیف: 7 نام بازیکن: حسینی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 12
ردیف: 8 نام بازیکن: فرعباسی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 11
ردیف: 9 نام بازیکن: حقیقی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 7
ردیف: 10 نام بازیکن: مظاهری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 7
ردیف: 11 نام بازیکن: خالد آبادی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 6
ردیف: 12 نام بازیکن: فروزان پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 6
ردیف: 13 نام بازیکن: گروسیان پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 6
ردیف: 14 نام بازیکن: نوشی صوفیانی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 6
ردیف: 15 نام بازیکن: شهریاری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 5
ردیف: 16 نام بازیکن: صادقی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 5
ردیف: 17 نام بازیکن: مجد کرمانشاهی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 5
ردیف: 18 نام بازیکن: فراهانی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 4
ردیف: 19 نام بازیکن: ناصری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 20 نام بازیکن:  مرادیان پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2