بیشترین کلین شیت

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: اخباری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 2 نام بازیکن: بیرانوند پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 3 نام بازیکن: پورحمیدی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 4 نام بازیکن: حسینی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 5 نام بازیکن: حقیقی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 6 نام بازیکن: گوهری پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: نیازمند پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: جعفر پور پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: حامد لک پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: صادقی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: صداقت پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: فرعباسی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: منادی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: نوشی صوفیانی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1