بیشترین کلین شیت

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد کلین شیت
ردیف: 1 نام بازیکن: Alisson پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 5
ردیف: 2 نام بازیکن: D. Ospina پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 3 نام بازیکن: Muslera پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 4 نام بازیکن: P. GALLESE پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 3
ردیف: 5 نام بازیکن: Armani پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 6 نام بازیکن: G. Arias پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: W. Fariñez پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: Á. Montero پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: R. Fernández پست: دروازه بان باشگاه: تعداد کلین شیت: 1