صنعت نفت آبادان

صنعت نفت آبادان

تاریخ تاسیس: 1351

شهر: آبادان

ورزشگاه: تختی آبادان

ظرفیت: 22,000 نفر

تختی آبادان

لیست بازیکنان

ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 6 گل
جهانی جهانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 5 گل
بالوتلی بالوتلی
مهاجم
صنعت نفت آبادان 4 گل
جبیره جبیره
مهاجم
صنعت نفت آبادان 3 گل
سلمانی سلمانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 2 گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
صنعت نفت آبادان 2 گل
کانجی کانجی
مهاجم
صنعت نفت آبادان 2 گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 گل
عقیل کعبی عقیل کعبی
مدافع
صنعت نفت آبادان 1 گل
قریشی قریشی
مدافع
صنعت نفت آبادان 1 گل
هخامنش هخامنش
مدافع
صنعت نفت آبادان 1 گل
پاکدل پاکدل
مهاجم
صنعت نفت آبادان 1 گل
بغلانی بغلانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
درویشی درویشی
مهاجم
صنعت نفت آبادان 0 گل
دریس دریس
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 گل
ساکی ساکی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
سیدیکوف سیدیکوف
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
عابدینی عابدینی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
قربانی قربانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 گل
مجدمی مجدمی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
مصطفی احمدی مصطفی احمدی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
کردونی کردونی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 گل
جهانی جهانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 4 پاس گل
بالوتلی بالوتلی
مهاجم
صنعت نفت آبادان 3 پاس گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 3 پاس گل
هخامنش هخامنش
مدافع
صنعت نفت آبادان 3 پاس گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
جبیره جبیره
مهاجم
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
قربانی قربانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
مجدمی مجدمی
هافبک
صنعت نفت آبادان 1 پاس گل
بغلانی بغلانی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
درویشی درویشی
مهاجم
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
دریس دریس
دروازه بان
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
ساکی ساکی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
سلمانی سلمانی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
سیدیکوف سیدیکوف
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
عابدینی عابدینی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
عقیل کعبی عقیل کعبی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
قریشی قریشی
مدافع
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
مصطفی احمدی مصطفی احمدی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
پاکدل پاکدل
مهاجم
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
کانجی کانجی
مهاجم
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
کردونی کردونی
هافبک
صنعت نفت آبادان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.