صنعت نفت

صنعت نفت

تاریخ تاسیس: 1351

شهر: آبادان

ورزشگاه: تختی آبادان

ظرفیت: 22,000 نفر

تختی آبادان

برنامه بازی های صنعت نفت

سه شنبه، 25 بهمن 1401
0 - 0
سه شنبه، 9 اسفند 1401
1 - 3
یکشنبه، 14 اسفند 1401
4 - 0
دوشنبه، 22 اسفند 1401
1 - 1
جمعه، 11 فروردین 1402
1 - 0
پنجشنبه، 17 فروردین 1402
19:30
شنبه، 26 فروردین 1402
19:30

لیست بازیکنان

تهی دست تهی دست
مدافع
صنعت نفت 2 گل
طیبی طیبی
مدافع
صنعت نفت 2 گل
ممی‌زادی ممی‌زادی
مهاجم
صنعت نفت 2 گل
باصری باصری
هافبک
صنعت نفت 1 گل
خالدی خالدی
مدافع
صنعت نفت 1 گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت 1 گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت 1 گل
یوسفی یوسفی
هافبک
صنعت نفت 1 گل
آقایی آقایی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
آلبوغبیش آلبوغبیش
هافبک
صنعت نفت 0 گل
امانی نژاد امانی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 گل
امیری امیری
مهاجم
صنعت نفت 0 گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت 0 گل
بختیاری بختیاری
مدافع
صنعت نفت 0 گل
بهمنی بهمنی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
بوعذار بوعذار
هافبک
صنعت نفت 0 گل
بیت‌ ­سعید بیت‌ ­سعید
هافبک
صنعت نفت 0 گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
جان‌­فزا جان‌­فزا
مهاجم
صنعت نفت 0 گل
جلیل مزهر جلیل مزهر
هافبک
صنعت نفت 0 گل
خلیلی خلیلی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
صنعت نفت 0 گل
زبیدی زبیدی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
زهیوی زهیوی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
ساکی ساکی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
ستاوی ستاوی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
سنگرگیر سنگرگیر
مدافع
صنعت نفت 0 گل
شاه‌حسینی شاه‌حسینی
مهاجم
صنعت نفت 0 گل
صیدالی صیدالی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
فرهادی فرهادی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
فریدون فریدون
مهاجم
صنعت نفت 0 گل
قنبری قنبری
مدافع
صنعت نفت 0 گل
لامی نژاد لامی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 گل
مغنمیان مغنمیان
مدافع
صنعت نفت 0 گل
موخیدینوف موخیدینوف
هافبک
صنعت نفت 0 گل
میر دورقی میر دورقی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
نامداری نامداری
هافبک
صنعت نفت 0 گل
وکیا وکیا
مدافع
صنعت نفت 0 گل
پارسا پارسا
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
پورابوالقاسم پورابوالقاسم
مدافع
صنعت نفت 0 گل
پیریز پیریز
هافبک
صنعت نفت 0 گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
ممی‌زادی ممی‌زادی
مهاجم
صنعت نفت 2 پاس گل
آلبوغبیش آلبوغبیش
هافبک
صنعت نفت 1 پاس گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت 1 پاس گل
سنگرگیر سنگرگیر
مدافع
صنعت نفت 1 پاس گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت 1 پاس گل
پیریز پیریز
هافبک
صنعت نفت 1 پاس گل
آقایی آقایی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
امانی نژاد امانی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
امیری امیری
مهاجم
صنعت نفت 0 پاس گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
باصری باصری
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
بختیاری بختیاری
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
بهمنی بهمنی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
بوعذار بوعذار
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
بیت‌ ­سعید بیت‌ ­سعید
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
تهی دست تهی دست
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
جان‌­فزا جان‌­فزا
مهاجم
صنعت نفت 0 پاس گل
جلیل مزهر جلیل مزهر
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
خالدی خالدی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
خلیلی خلیلی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
زامهران زامهران
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
زبیدی زبیدی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
زهیوی زهیوی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
ساکی ساکی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
ستاوی ستاوی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
شاه‌حسینی شاه‌حسینی
مهاجم
صنعت نفت 0 پاس گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
صیدالی صیدالی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
طیبی طیبی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
فرهادی فرهادی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
فریدون فریدون
مهاجم
صنعت نفت 0 پاس گل
قنبری قنبری
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
لامی نژاد لامی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
مغنمیان مغنمیان
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
موخیدینوف موخیدینوف
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
میر دورقی میر دورقی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
نامداری نامداری
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
وکیا وکیا
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
پارسا پارسا
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
پورابوالقاسم پورابوالقاسم
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
یوسفی یوسفی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.