پارس جنوبی جم

پارس جنوبی جم

تاریخ تاسیس: 2007

شهر: جم

ورزشگاه: تختی جم

ظرفیت: 20,000 نفر

تختی جم

لیست بازیکنان

نوری نوری
هافبک
پارس جنوبی جم 5 گل
سیف‌اللهی سیف‌اللهی
هافبک
پارس جنوبی جم 4 گل
صالحی صالحی
مهاجم
پارس جنوبی جم 3 گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
پارس جنوبی جم 3 گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
پارس جنوبی جم 1 گل
حاتمی حاتمی
مهاجم
پارس جنوبی جم 1 گل
پورامینی پورامینی
هافبک
پارس جنوبی جم 1 گل
کریم زاده کریم زاده
مدافع
پارس جنوبی جم 1 گل
گرامی گرامی
مدافع
پارس جنوبی جم 1 گل
آهنی آهنی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
ابراهیمی ابراهیمی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
احمدی احمدی
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 گل
اعلایی اعلایی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
امرایی امرایی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
انتظاری انتظاری
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
باصفا باصفا
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
ترکمان ترکمان
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
ثابت ایمانی ثابت ایمانی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
خاجوند خاجوند
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 گل
ستاری ستاری
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
شبانی شبانی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
شفیعی شفیعی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
عبدی عبدی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
عسگری عسگری
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
قنبری­زاده قنبری­زاده
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
لطفی لطفی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
نظامی پور نظامی پور
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
نقی زاده نقی زاده
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
پورمحمد پورمحمد
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 گل
گودرزی گودرزی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
یحیی زاده یحیی زاده
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
سیف‌اللهی سیف‌اللهی
هافبک
پارس جنوبی جم 3 پاس گل
پورامینی پورامینی
هافبک
پارس جنوبی جم 3 پاس گل
گودرزی گودرزی
هافبک
پارس جنوبی جم 3 پاس گل
حاتمی حاتمی
مهاجم
پارس جنوبی جم 1 پاس گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
پارس جنوبی جم 1 پاس گل
نوری نوری
هافبک
پارس جنوبی جم 1 پاس گل
آهنی آهنی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
ابراهیمی ابراهیمی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
احمدی احمدی
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
اعلایی اعلایی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
امرایی امرایی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
انتظاری انتظاری
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
باصفا باصفا
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
ترکمان ترکمان
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
ثابت ایمانی ثابت ایمانی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
خاجوند خاجوند
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
ستاری ستاری
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
شبانی شبانی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
شفیعی شفیعی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
صالحی صالحی
مهاجم
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
عبدی عبدی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
عسگری عسگری
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
قنبری­زاده قنبری­زاده
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
لطفی لطفی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
نظامی پور نظامی پور
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
نقی زاده نقی زاده
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
پورمحمد پورمحمد
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
کریم زاده کریم زاده
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
گرامی گرامی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
یحیی زاده یحیی زاده
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.