پارس جنوبی جم

پارس جنوبی جم

تاریخ تاسیس: 1386

شهر: جم

ورزشگاه: تختی جم

ظرفیت: 20,000 نفر

تختی جم

لیست بازیکنان

نوری نوری
هافبک
پارس جنوبی جم 4 گل
گرامی گرامی
مدافع
پارس جنوبی جم 2 گل
عبدالله زاده عبدالله زاده
مدافع
پارس جنوبی جم 1 گل
آریا کیا آریا کیا
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
ابراهیمی ابراهیمی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
اسماعیل زاده اسماعیل زاده
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
اعلایی اعلایی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
افتخاری افتخاری
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
امرایی امرایی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
انتظاری انتظاری
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
باصفا باصفا
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
بهاروندى بهاروندى
مهاجم
پارس جنوبی جم 0 گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
پارس جنوبی جم 0 گل
ترکمان ترکمان
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
تقیان تقیان
مهاجم
پارس جنوبی جم 0 گل
ثابت ایمانی ثابت ایمانی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
حاتمی حاتمی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
حاجی وند حاجی وند
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 گل
خالقی فر خالقی فر
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
خشتان خشتان
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
دخسوس دخسوس
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 گل
رفیعی رفیعی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
شبانی شبانی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
شفیعی شفیعی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
عبدی عبدی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
عسگری عسگری
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
قنبری­زاده قنبری­زاده
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
مگنو باتیستا مگنو باتیستا
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
نظامی پور نظامی پور
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
پاکدل پاکدل
مهاجم
پارس جنوبی جم 0 گل
پورشاکر پورشاکر
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
پورمحمد پورمحمد
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 گل
کاکاشویلی کاکاشویلی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
کریم زاده کریم زاده
مدافع
پارس جنوبی جم 0 گل
گودرزی گودرزی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
یحیی زاده یحیی زاده
هافبک
پارس جنوبی جم 0 گل
ترکمان ترکمان
مدافع
پارس جنوبی جم 3 پاس گل
ابراهیمی ابراهیمی
هافبک
پارس جنوبی جم 1 پاس گل
آریا کیا آریا کیا
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
اسماعیل زاده اسماعیل زاده
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
اعلایی اعلایی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
افتخاری افتخاری
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
امرایی امرایی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
انتظاری انتظاری
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
باصفا باصفا
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
بهاروندى بهاروندى
مهاجم
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
تقیان تقیان
مهاجم
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
ثابت ایمانی ثابت ایمانی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
حاتمی حاتمی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
حاجی وند حاجی وند
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
خالقی فر خالقی فر
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
خشتان خشتان
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
دخسوس دخسوس
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
رفیعی رفیعی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
شبانی شبانی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
شفیعی شفیعی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
عبدالله زاده عبدالله زاده
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
عبدی عبدی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
عسگری عسگری
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
قنبری­زاده قنبری­زاده
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
مگنو باتیستا مگنو باتیستا
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
نظامی پور نظامی پور
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
پاکدل پاکدل
مهاجم
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
پورشاکر پورشاکر
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
پورمحمد پورمحمد
دروازه بان
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
کاکاشویلی کاکاشویلی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
کریم زاده کریم زاده
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
گرامی گرامی
مدافع
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
گودرزی گودرزی
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
یحیی زاده یحیی زاده
هافبک
پارس جنوبی جم 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.