استقلال خوزستان

استقلال خوزستان

تاریخ تاسیس: 1390

شهر: اهواز

ورزشگاه: غدیر اهواز

ظرفیت: 38,960 نفر

غدیر اهواز

لیست بازیکنان

 خوش کفا  خوش کفا
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
 عبدالله زاده  عبدالله زاده
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
آقایی پور آقایی پور
مهاجم
استقلال خوزستان 0 گل
احمدی احمدی
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
افشون افشون
مهاجم
استقلال خوزستان 0 گل
بابادی بابادی
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
بارانی بارانی
مهاجم
استقلال خوزستان 0 گل
باصری باصری
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
جلالی جلالی
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
جلالی وند جلالی وند
مهاجم
استقلال خوزستان 0 گل
درام درام
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
دلفیه فرد دلفیه فرد
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
دهقانی دهقانی
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
زهیوی زهیوی
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
سالاری سالاری
مهاجم
استقلال خوزستان 0 گل
ساکی ساکی
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
شوشتری شوشتری
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
طاهری نژاد طاهری نژاد
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
طیبی طیبی
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
محمدی فرد محمدی فرد
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
محکم کار محکم کار
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
مطلق زاده مطلق زاده
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
هلیچی هلیچی
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
استقلال خوزستان 0 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
کروشات کروشات
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
کریم زاده کریم زاده
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
کعبی کعبی
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
کوهکن کوهکن
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
کوهی کوهی
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
استقلال خوزستان 0 گل
گوگ گوگ
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
 خوش کفا  خوش کفا
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
 عبدالله زاده  عبدالله زاده
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
آقایی پور آقایی پور
مهاجم
استقلال خوزستان 0 پاس گل
احمدی احمدی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
افشون افشون
مهاجم
استقلال خوزستان 0 پاس گل
بابادی بابادی
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
بارانی بارانی
مهاجم
استقلال خوزستان 0 پاس گل
باصری باصری
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
جلالی جلالی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
جلالی وند جلالی وند
مهاجم
استقلال خوزستان 0 پاس گل
درام درام
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
دلفیه فرد دلفیه فرد
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
دهقانی دهقانی
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
زهیوی زهیوی
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
سالاری سالاری
مهاجم
استقلال خوزستان 0 پاس گل
ساکی ساکی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
شوشتری شوشتری
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
طاهری نژاد طاهری نژاد
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
طیبی طیبی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
محمدی فرد محمدی فرد
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
محکم کار محکم کار
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
مطلق زاده مطلق زاده
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
هلیچی هلیچی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
استقلال خوزستان 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
کروشات کروشات
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
کریم زاده کریم زاده
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
کعبی کعبی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
کوهکن کوهکن
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
کوهی کوهی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
استقلال خوزستان 0 پاس گل
گوگ گوگ
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
چهاره بازیکن