شهر خودرو

شهر خودرو

تاریخ تاسیس: 1392

شهر: مشهد

ورزشگاه: امام رضا

ظرفیت: 25,000 نفر

امام رضا

لیست بازیکنان

شاکری شاکری
مهاجم
شهر خودرو 10 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
شهر خودرو 10 گل
مهربان مهربان
هافبک
شهر خودرو 4 گل
سعید صادقی سعید صادقی
هافبک
شهر خودرو 1 گل
فرجی فرجی
مدافع
شهر خودرو 1 گل
مهدی خانی مهدی خانی
هافبک
شهر خودرو 1 گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
آقاجانپور آقاجانپور
هافبک
شهر خودرو 0 گل
افراسیابی افراسیابی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
امیری امیری
هافبک
شهر خودرو 0 گل
رحمتی رحمتی
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
شهر خودرو 0 گل
صدری صدری
هافبک
شهر خودرو 0 گل
علیزاده علیزاده
هافبک
شهر خودرو 0 گل
قنبری قنبری
مدافع
شهر خودرو 0 گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
شهر خودرو 0 گل
مرادمند مرادمند
مدافع
شهر خودرو 0 گل
منادی منادی
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
ناصحی ناصحی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
هاشمی هاشمی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
چاواریا چاواریا
مهاجم
شهر خودرو 0 گل
فرجی فرجی
مدافع
شهر خودرو 4 پاس گل
سعید صادقی سعید صادقی
هافبک
شهر خودرو 3 پاس گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
شهر خودرو 2 پاس گل
آقاجانپور آقاجانپور
هافبک
شهر خودرو 2 پاس گل
شاکری شاکری
مهاجم
شهر خودرو 1 پاس گل
علیزاده علیزاده
هافبک
شهر خودرو 1 پاس گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
شهر خودرو 1 پاس گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
شهر خودرو 1 پاس گل
ناصحی ناصحی
مدافع
شهر خودرو 1 پاس گل
افراسیابی افراسیابی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
امیری امیری
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
رحمتی رحمتی
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
زامهران زامهران
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
صدری صدری
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
قنبری قنبری
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
مرادمند مرادمند
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
منادی منادی
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
مهدی خانی مهدی خانی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
مهربان مهربان
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
هاشمی هاشمی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
چاواریا چاواریا
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.