شهر خودرو

شهر خودرو

تاریخ تاسیس: 1392

شهر: مشهد

ورزشگاه: امام رضا

ظرفیت: 25,000 نفر

امام رضا

لیست بازیکنان

سعید صادقی سعید صادقی
هافبک
شهر خودرو 4 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
شهر خودرو 4 گل
مرادمند مرادمند
مدافع
شهر خودرو 3 گل
سیف‌اللهی سیف‌اللهی
هافبک
شهر خودرو 2 گل
فرجی فرجی
مدافع
شهر خودرو 2 گل
مهربان مهربان
هافبک
شهر خودرو 2 گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
شهر خودرو 1 گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
شهر خودرو 1 گل
خلعتبری خلعتبری
هافبک
شهر خودرو 1 گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
شهر خودرو 1 گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
شهر خودرو 0 گل
اسدآبادی اسدآبادی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
افراسیابی افراسیابی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
امیری امیری
هافبک
شهر خودرو 0 گل
خراسانی خراسانی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
رحمتی رحمتی
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
سرلک سرلک
هافبک
شهر خودرو 0 گل
طاهران طاهران
مدافع
شهر خودرو 0 گل
قاضی قاضی
مهاجم
شهر خودرو 0 گل
قنبری قنبری
مدافع
شهر خودرو 0 گل
محمد زاده محمد زاده
هافبک
شهر خودرو 0 گل
منصوری منصوری
هافبک
شهر خودرو 0 گل
نبی زاده نبی زاده
هافبک
شهر خودرو 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
خلعتبری خلعتبری
هافبک
شهر خودرو 3 پاس گل
سعید صادقی سعید صادقی
هافبک
شهر خودرو 3 پاس گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
شهر خودرو 2 پاس گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
شهر خودرو 1 پاس گل
سرلک سرلک
هافبک
شهر خودرو 1 پاس گل
سیف‌اللهی سیف‌اللهی
هافبک
شهر خودرو 1 پاس گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
شهر خودرو 1 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شهر خودرو 1 پاس گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
اسدآبادی اسدآبادی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
افراسیابی افراسیابی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
امیری امیری
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
خراسانی خراسانی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
رحمتی رحمتی
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
طاهران طاهران
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
فرجی فرجی
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
قاضی قاضی
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
قنبری قنبری
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
محمد زاده محمد زاده
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
مرادمند مرادمند
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
منصوری منصوری
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
مهربان مهربان
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
نبی زاده نبی زاده
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.