شهر خودرو

شهر خودرو

تاریخ تاسیس: 1392

شهر: مشهد

ورزشگاه: امام رضا

ظرفیت: 25,000 نفر

امام رضا

لیست بازیکنان

شاکری شاکری
مهاجم
شهر خودرو 2 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
شهر خودرو 2 گل
مهربان مهربان
هافبک
شهر خودرو 2 گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
شهر خودرو 1 گل
روح الله باقری روح الله باقری
مهاجم
شهر خودرو 1 گل
سعید صادقی سعید صادقی
هافبک
شهر خودرو 1 گل
فرجی فرجی
مدافع
شهر خودرو 1 گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
شهر خودرو 0 گل
اسدآبادی اسدآبادی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
افراسیابی افراسیابی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
امیری امیری
هافبک
شهر خودرو 0 گل
خراسانی خراسانی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
رحمتی رحمتی
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
رفیعی رفیعی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
شهر خودرو 0 گل
صدری صدری
هافبک
شهر خودرو 0 گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
قنبری قنبری
مدافع
شهر خودرو 0 گل
محمد زاده محمد زاده
هافبک
شهر خودرو 0 گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
شهر خودرو 0 گل
مرادمند مرادمند
مدافع
شهر خودرو 0 گل
منادی منادی
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
نبی زاده نبی زاده
هافبک
شهر خودرو 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
چاواریا چاواریا
مهاجم
شهر خودرو 0 گل
سعید صادقی سعید صادقی
هافبک
شهر خودرو 3 پاس گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
شهر خودرو 2 پاس گل
رفیعی رفیعی
هافبک
شهر خودرو 1 پاس گل
شاکری شاکری
مهاجم
شهر خودرو 1 پاس گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
شهر خودرو 1 پاس گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
اسدآبادی اسدآبادی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
افراسیابی افراسیابی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
امیری امیری
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
خراسانی خراسانی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
رحمتی رحمتی
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
روح الله باقری روح الله باقری
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
زامهران زامهران
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
صدری صدری
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
فرجی فرجی
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
قنبری قنبری
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
محمد زاده محمد زاده
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
مرادمند مرادمند
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
منادی منادی
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
مهربان مهربان
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
نبی زاده نبی زاده
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
چاواریا چاواریا
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.