شهر خودرو

شهر خودرو

تاریخ تاسیس: 1392

شهر: مشهد

ورزشگاه: امام رضا

ظرفیت: 25,000 نفر

امام رضا

لیست بازیکنان

قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
شهر خودرو 7 گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
شهر خودرو 1 گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
شهر خودرو 1 گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
شهر خودرو 1 گل
مهربان مهربان
هافبک
شهر خودرو 1 گل
پورتقی پورتقی
مهاجم
شهر خودرو 1 گل
اسدآبادی اسدآبادی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
الجبوری الجبوری
مهاجم
شهر خودرو 0 گل
امیرحسن جعفری امیرحسن جعفری
هافبک
شهر خودرو 0 گل
جعفرزاده جعفرزاده
هافبک
شهر خودرو 0 گل
جلالی جلالی
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
خراسانی خراسانی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
رحمان جعفری رحمان جعفری
مهاجم
شهر خودرو 0 گل
سیف‌اللهی سیف‌اللهی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
صفائیان صفائیان
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
صفرزاده صفرزاده
هافبک
شهر خودرو 0 گل
طاهران طاهران
مدافع
شهر خودرو 0 گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
فراهانی فراهانی
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
فرجی فرجی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
محمد زاده محمد زاده
هافبک
شهر خودرو 0 گل
معصومی معصومی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
منصوری منصوری
هافبک
شهر خودرو 0 گل
میثاقیان میثاقیان
مدافع
شهر خودرو 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
کریمی کریمی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
کیا کیا
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
یزدان دوست یزدان دوست
مدافع
شهر خودرو 0 گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
شهر خودرو 1 پاس گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
شهر خودرو 1 پاس گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
شهر خودرو 1 پاس گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
شهر خودرو 1 پاس گل
فرجی فرجی
مدافع
شهر خودرو 1 پاس گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
شهر خودرو 1 پاس گل
مهربان مهربان
هافبک
شهر خودرو 1 پاس گل
اسدآبادی اسدآبادی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
الجبوری الجبوری
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
امیرحسن جعفری امیرحسن جعفری
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
جعفرزاده جعفرزاده
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
جلالی جلالی
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
خراسانی خراسانی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
رحمان جعفری رحمان جعفری
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
سیف‌اللهی سیف‌اللهی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
صفائیان صفائیان
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
صفرزاده صفرزاده
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
طاهران طاهران
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
فراهانی فراهانی
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
محمد زاده محمد زاده
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
معصومی معصومی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
منصوری منصوری
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
میثاقیان میثاقیان
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
پورتقی پورتقی
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
کریمی کریمی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
کیا کیا
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
یزدان دوست یزدان دوست
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.