شهر خودرو

شهر خودرو

تاریخ تاسیس: 1392

شهر: مشهد

ورزشگاه: امام رضا

ظرفیت: 25,000 نفر

امام رضا

لیست بازیکنان

  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
شهر خودرو 0 گل
اسدآبادی اسدآبادی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
الجبوری الجبوری
مهاجم
شهر خودرو 0 گل
امیرحسن جعفری امیرحسن جعفری
هافبک
شهر خودرو 0 گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
شهر خودرو 0 گل
خراسانی خراسانی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
رحمان جعفری رحمان جعفری
مهاجم
شهر خودرو 0 گل
رحمتی رحمتی
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
سعید صادقی سعید صادقی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
سیف‌اللهی سیف‌اللهی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
صفائیان صفائیان
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
طاهران طاهران
مدافع
شهر خودرو 0 گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
فراهانی فراهانی
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
فرجی فرجی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
شهر خودرو 0 گل
قاضی قاضی
مهاجم
شهر خودرو 0 گل
محمد زاده محمد زاده
هافبک
شهر خودرو 0 گل
معصومی معصومی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
منصوری منصوری
هافبک
شهر خودرو 0 گل
مهربان مهربان
هافبک
شهر خودرو 0 گل
نبی زاده نبی زاده
هافبک
شهر خودرو 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شهر خودرو 0 گل
کریمی کریمی
هافبک
شهر خودرو 0 گل
کیا کیا
دروازه بان
شهر خودرو 0 گل
  اکبر صادقی   اکبر صادقی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
اسدآبادی اسدآبادی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
الجبوری الجبوری
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
امیرحسن جعفری امیرحسن جعفری
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
خراسانی خراسانی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
رحمان جعفری رحمان جعفری
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
رحمتی رحمتی
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
سعید صادقی سعید صادقی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
سیف‌اللهی سیف‌اللهی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
صفائیان صفائیان
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
طاهران طاهران
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
فراهانی فراهانی
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
فرجی فرجی
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
قاضی قاضی
مهاجم
شهر خودرو 0 پاس گل
محمد زاده محمد زاده
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
معصومی معصومی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
منصوری منصوری
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
مهربان مهربان
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
نبی زاده نبی زاده
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شهر خودرو 0 پاس گل
کریمی کریمی
هافبک
شهر خودرو 0 پاس گل
کیا کیا
دروازه بان
شهر خودرو 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.