سایپا

سایپا

تاریخ تاسیس: 1368

شهر: تهران

ورزشگاه: شهید دستگردی تهران

ظرفیت: 8,250 نفر

شهید دستگردی تهران

لیست بازیکنان

سلیمانی سلیمانی
مهاجم
سایپا 2 گل
 محمد فر  محمد فر
مدافع
سایپا 1 گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
سایپا 1 گل
رمضانی رمضانی
مهاجم
سایپا 1 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
سایپا 1 گل
نیک خوی نیک خوی
مدافع
سایپا 1 گل
 سهرابیان  سهرابیان
مدافع
سایپا 0 گل
امید دُره امید دُره
مدافع
سایپا 0 گل
بایوج رضایی بایوج رضایی
هافبک
سایپا 0 گل
بیگی بیگی
هافبک
سایپا 0 گل
جانملکی جانملکی
مدافع
سایپا 0 گل
جعفری جعفری
مهاجم
سایپا 0 گل
جلالی جلالی
هافبک
سایپا 0 گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
سایپا 0 گل
شاه­‌علی‌دوست شاه­‌علی‌دوست
هافبک
سایپا 0 گل
شریعتی شریعتی
مدافع
سایپا 0 گل
شریفی شریفی
هافبک
سایپا 0 گل
علیاری علیاری
هافبک
سایپا 0 گل
فلاح­زاده فلاح­زاده
دروازه بان
سایپا 0 گل
لطفی لطفی
مدافع
سایپا 0 گل
مهری مهری
هافبک
سایپا 0 گل
ناهیجی پور ناهیجی پور
مدافع
سایپا 0 گل
نخودکار نخودکار
هافبک
سایپا 0 گل
نوراللهی نوراللهی
دروازه بان
سایپا 0 گل
هاشمی هاشمی
هافبک
سایپا 0 گل
کامیاب کامیاب
هافبک
سایپا 0 گل
گوهری گوهری
دروازه بان
سایپا 0 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
سایپا 3 پاس گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
سایپا 1 پاس گل
شاه­‌علی‌دوست شاه­‌علی‌دوست
هافبک
سایپا 1 پاس گل
 سهرابیان  سهرابیان
مدافع
سایپا 0 پاس گل
 محمد فر  محمد فر
مدافع
سایپا 0 پاس گل
امید دُره امید دُره
مدافع
سایپا 0 پاس گل
بایوج رضایی بایوج رضایی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
بیگی بیگی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
جانملکی جانملکی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
جعفری جعفری
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
جلالی جلالی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
رمضانی رمضانی
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
سایپا 0 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
شریعتی شریعتی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
شریفی شریفی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
علیاری علیاری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
فلاح­زاده فلاح­زاده
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
لطفی لطفی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
مهری مهری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
ناهیجی پور ناهیجی پور
مدافع
سایپا 0 پاس گل
نخودکار نخودکار
هافبک
سایپا 0 پاس گل
نوراللهی نوراللهی
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
نیک خوی نیک خوی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
هاشمی هاشمی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
کامیاب کامیاب
هافبک
سایپا 0 پاس گل
گوهری گوهری
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.