سایپا

سایپا

تاریخ تاسیس: 1368

شهر: تهران

ورزشگاه: استادیم شهر قدس

ظرفیت: 25,000 نفر

استادیم شهر قدس

لیست بازیکنان

جعفری جعفری
مهاجم
سایپا 2 گل
مالکی مالکی
هافبک
سایپا 2 گل
صادقی صادقی
مهاجم
سایپا 1 گل
مجید علیاری مجید علیاری
هافبک
سایپا 1 گل
مسلمان مسلمان
هافبک
سایپا 1 گل
گرامی گرامی
مدافع
سایپا 1 گل
 ماهینی  ماهینی
مدافع
سایپا 0 گل
 محمد فر  محمد فر
مدافع
سایپا 0 گل
امید دُره امید دُره
مدافع
سایپا 0 گل
امیر علی مالکی امیر علی مالکی
هافبک
سایپا 0 گل
بارانی بارانی
هافبک
سایپا 0 گل
بایوج رضایی بایوج رضایی
هافبک
سایپا 0 گل
جباری جباری
هافبک
سایپا 0 گل
جلالی جلالی
هافبک
سایپا 0 گل
حاجی عیدی حاجی عیدی
هافبک
سایپا 0 گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
سایپا 0 گل
حمید گلزاری حمید گلزاری
هافبک
سایپا 0 گل
حیدری حیدری
مهاجم
سایپا 0 گل
رضا علیاری رضا علیاری
مدافع
سایپا 0 گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
سایپا 0 گل
شریعتی شریعتی
مدافع
سایپا 0 گل
عبدی عبدی
هافبک
سایپا 0 گل
لطفی لطفی
مدافع
سایپا 0 گل
ملکی ملکی
دروازه بان
سایپا 0 گل
منادی منادی
دروازه بان
سایپا 0 گل
نخودکار نخودکار
هافبک
سایپا 0 گل
نوراللهی نوراللهی
دروازه بان
سایپا 0 گل
نیک خوی نیک خوی
مدافع
سایپا 0 گل
هاشمی هاشمی
هافبک
سایپا 0 گل
کامیاب کامیاب
هافبک
سایپا 0 گل
جعفری جعفری
مهاجم
سایپا 2 پاس گل
جلالی جلالی
هافبک
سایپا 2 پاس گل
 ماهینی  ماهینی
مدافع
سایپا 1 پاس گل
بارانی بارانی
هافبک
سایپا 1 پاس گل
مجید علیاری مجید علیاری
هافبک
سایپا 1 پاس گل
مسلمان مسلمان
هافبک
سایپا 1 پاس گل
 محمد فر  محمد فر
مدافع
سایپا 0 پاس گل
امید دُره امید دُره
مدافع
سایپا 0 پاس گل
امیر علی مالکی امیر علی مالکی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
بایوج رضایی بایوج رضایی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
جباری جباری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
حاجی عیدی حاجی عیدی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
سایپا 0 پاس گل
حمید گلزاری حمید گلزاری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
حیدری حیدری
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
رضا علیاری رضا علیاری
مدافع
سایپا 0 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
شریعتی شریعتی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
صادقی صادقی
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
عبدی عبدی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
لطفی لطفی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
مالکی مالکی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
ملکی ملکی
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
منادی منادی
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
نخودکار نخودکار
هافبک
سایپا 0 پاس گل
نوراللهی نوراللهی
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
نیک خوی نیک خوی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
هاشمی هاشمی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
کامیاب کامیاب
هافبک
سایپا 0 پاس گل
گرامی گرامی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.