فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

تاریخ تاسیس: 1365

شهر: اهواز

ورزشگاه: فولاد آرنا

ظرفیت: 30,655 نفر

فولاد آرنا

لیست بازیکنان

پاتوسی پاتوسی
هافبک
فولاد خوزستان 4 گل
پریرا پریرا
مهاجم
فولاد خوزستان 4 گل
احمدزاده احمدزاده
هافبک
فولاد خوزستان 3 گل
انصاری انصاری
هافبک
فولاد خوزستان 3 گل
کولیبالی کولیبالی
مدافع
فولاد خوزستان 3 گل
صالح حردانی صالح حردانی
مدافع
فولاد خوزستان 1 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
هافبک
فولاد خوزستان 1 گل
نیک نفس نیک نفس
هافبک
فولاد خوزستان 1 گل
 عبدالله زاده  عبدالله زاده
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 گل
آبشک آبشک
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
آغاسی آغاسی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
بدرقه بدرقه
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
بزرگ بزرگ
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
جلالی جلالی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
حیدریه حیدریه
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
درخشان مهر درخشان مهر
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
سلجوقی سلجوقی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
شاه عباسی شاه عباسی
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
صابر حردانی صابر حردانی
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
عباسی عباسی
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
غلامزاده غلامزاده
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 گل
غلام‌پور غلام‌پور
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
فروزان فروزان
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 گل
موسوی موسوی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
میری میری
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
نامداری نامداری
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
نجاریان نجاریان
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
والی والی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
کی شمس کی شمس
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
احمدزاده احمدزاده
هافبک
فولاد خوزستان 2 پاس گل
پریرا پریرا
مهاجم
فولاد خوزستان 2 پاس گل
کولیبالی کولیبالی
مدافع
فولاد خوزستان 2 پاس گل
آبشک آبشک
هافبک
فولاد خوزستان 1 پاس گل
انصاری انصاری
هافبک
فولاد خوزستان 1 پاس گل
حیدریه حیدریه
مدافع
فولاد خوزستان 1 پاس گل
صالح حردانی صالح حردانی
مدافع
فولاد خوزستان 1 پاس گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
هافبک
فولاد خوزستان 1 پاس گل
نیک نفس نیک نفس
هافبک
فولاد خوزستان 1 پاس گل
پاتوسی پاتوسی
هافبک
فولاد خوزستان 1 پاس گل
 عبدالله زاده  عبدالله زاده
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 پاس گل
آغاسی آغاسی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
بدرقه بدرقه
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
بزرگ بزرگ
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
جلالی جلالی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
درخشان مهر درخشان مهر
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
سلجوقی سلجوقی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
شاه عباسی شاه عباسی
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
صابر حردانی صابر حردانی
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
عباسی عباسی
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
غلامزاده غلامزاده
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 پاس گل
غلام‌پور غلام‌پور
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
فروزان فروزان
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 پاس گل
موسوی موسوی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
میری میری
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
نامداری نامداری
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
نجاریان نجاریان
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
والی والی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
کی شمس کی شمس
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.