ماشین سازی

ماشین سازی

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: تبریز

ورزشگاه: بنیاد دیزل

ظرفیت: 12,000 نفر

بنیاد دیزل

لیست بازیکنان

مرادی مرادی
هافبک
ماشین سازی 3 گل
ادواردو مانشا ادواردو مانشا
مدافع
ماشین سازی 2 گل
توکلی توکلی
مدافع
ماشین سازی 2 گل
قادری قادری
هافبک
ماشین سازی 2 گل
زارعی زارعی
هافبک
ماشین سازی 1 گل
عابدینی عابدینی
مدافع
ماشین سازی 1 گل
علی آل کثیر علی آل کثیر
مهاجم
ماشین سازی 1 گل
معبودی معبودی
مدافع
ماشین سازی 1 گل
 بهزادی  کریمی  بهزادی کریمی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
ابرقویی ابرقویی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
ارجمندیان ارجمندیان
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
اسلامی خواه اسلامی خواه
هافبک
ماشین سازی 0 گل
افراز افراز
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
ایازلو ایازلو
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
جودکی جودکی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
حامد لک حامد لک
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
حیدری حیدری
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
خرم حسینی خرم حسینی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
خطیبی خطیبی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
رضانیا رضانیا
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
زاهدی زاهدی
مدافع
ماشین سازی 0 گل
سالاری سالاری
مدافع
ماشین سازی 0 گل
سهراب نژاد سهراب نژاد
هافبک
ماشین سازی 0 گل
عبدی عبدی
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
محمدیاری محمدیاری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
مسلمی پور مسلمی پور
مدافع
ماشین سازی 0 گل
مصطفایی مصطفایی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
نوری نوری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
پور محمد پور محمد
هافبک
ماشین سازی 0 گل
چهارمیری چهارمیری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
کاظمی کاظمی
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
ادواردو مانشا ادواردو مانشا
مدافع
ماشین سازی 2 پاس گل
اسلامی خواه اسلامی خواه
هافبک
ماشین سازی 2 پاس گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
ماشین سازی 2 پاس گل
علی آل کثیر علی آل کثیر
مهاجم
ماشین سازی 2 پاس گل
 بهزادی  کریمی  بهزادی کریمی
هافبک
ماشین سازی 1 پاس گل
خرم حسینی خرم حسینی
هافبک
ماشین سازی 1 پاس گل
قادری قادری
هافبک
ماشین سازی 1 پاس گل
مسلمی پور مسلمی پور
مدافع
ماشین سازی 1 پاس گل
ابرقویی ابرقویی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
ارجمندیان ارجمندیان
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
افراز افراز
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
ایازلو ایازلو
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
توکلی توکلی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
جودکی جودکی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
حامد لک حامد لک
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
حیدری حیدری
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
خطیبی خطیبی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
رضانیا رضانیا
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
زارعی زارعی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
زاهدی زاهدی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
سالاری سالاری
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
سهراب نژاد سهراب نژاد
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
عابدینی عابدینی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
عبدی عبدی
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
محمدیاری محمدیاری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
مرادی مرادی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
مصطفایی مصطفایی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
معبودی معبودی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
پور محمد پور محمد
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
چهارمیری چهارمیری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.