ماشین سازی

ماشین سازی

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: تبریز

ورزشگاه: بنیاد دیزل

ظرفیت: 12,000 نفر

بنیاد دیزل

لیست بازیکنان

بابایی بابایی
مهاجم
ماشین سازی 4 گل
زارعی زارعی
هافبک
ماشین سازی 1 گل
محمدی محمدی
مهاجم
ماشین سازی 1 گل
 رزاقپور  رزاقپور
مدافع
ماشین سازی 0 گل
آفاقی آفاقی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
ابرقویی ابرقویی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
ابوترابی ابوترابی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
ادواردو مانشا ادواردو مانشا
مدافع
ماشین سازی 0 گل
ارجمندیان ارجمندیان
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
اسلامی اسلامی
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
ایازلو ایازلو
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
باصفا باصفا
هافبک
ماشین سازی 0 گل
باقری باقری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
بهمن سالاری بهمن سالاری
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
بیابانی بیابانی
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
جودکی جودکی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
حسینی حسینی
مدافع
ماشین سازی 0 گل
خدایی خدایی
مدافع
ماشین سازی 0 گل
خطیبی خطیبی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
دغاغله دغاغله
هافبک
ماشین سازی 0 گل
رستمی رستمی
مدافع
ماشین سازی 0 گل
رضا کریمی رضا کریمی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
رضانیا رضانیا
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
رضایی رضایی
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
سهراب نژاد سهراب نژاد
هافبک
ماشین سازی 0 گل
شاهورقی شاهورقی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
صادقی صادقی
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
صادقیان صادقیان
مدافع
ماشین سازی 0 گل
عابد عابد
مدافع
ماشین سازی 0 گل
عباسی عباسی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
عبدی عبدی
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
فرشاد اسدی فرشاد اسدی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
محمد امین اسدی محمد امین اسدی
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
محمدیاری محمدیاری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
مصطفی سالاری مصطفی سالاری
مدافع
ماشین سازی 0 گل
مومنی مومنی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
نصیری نصیری
مدافع
ماشین سازی 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
ماشین سازی 0 گل
نوری نوری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
چهارمیری چهارمیری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
کاظمی کاظمی
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
بابایی بابایی
مهاجم
ماشین سازی 1 پاس گل
باصفا باصفا
هافبک
ماشین سازی 1 پاس گل
 رزاقپور  رزاقپور
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
آفاقی آفاقی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
ابرقویی ابرقویی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
ابوترابی ابوترابی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
ادواردو مانشا ادواردو مانشا
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
ارجمندیان ارجمندیان
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
اسلامی اسلامی
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
ایازلو ایازلو
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
باقری باقری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
بهمن سالاری بهمن سالاری
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
بیابانی بیابانی
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
جودکی جودکی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
خدایی خدایی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
خطیبی خطیبی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
دغاغله دغاغله
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
رستمی رستمی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
رضا کریمی رضا کریمی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
رضانیا رضانیا
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
رضایی رضایی
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
زارعی زارعی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
سهراب نژاد سهراب نژاد
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
شاهورقی شاهورقی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
صادقی صادقی
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
صادقیان صادقیان
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
عابد عابد
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
عباسی عباسی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
عبدی عبدی
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
فرشاد اسدی فرشاد اسدی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
محمد امین اسدی محمد امین اسدی
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
محمدی محمدی
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
محمدیاری محمدیاری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
مصطفی سالاری مصطفی سالاری
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
مومنی مومنی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
نصیری نصیری
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
چهارمیری چهارمیری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.