هادرسفیلد

هادرسفیلد

تاریخ تاسیس: 1908

شهر: Huddersfield, West Yorkshire

ورزشگاه: John Smith's Stadium

ظرفیت: 24,554 نفر

John Smith's Stadium

برنامه بازی های هادرسفیلد

جمعه، 6 اردیبهشت 1398
5 - 0
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398
1 - 1
یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398
1 - 1
شنبه، 14 دی 1398
2 - 0
شنبه، 20 دی 1399
2 - 3
شنبه، 16 بهمن 1400
1 - 0
دوشنبه، 16 اسفند 1400
2 - 1