خیرونا

خیرونا

تاریخ تاسیس: 1930

شهر: Girona

ورزشگاه: Estadi Municipal de Montilivi

ظرفیت: 14,500 نفر

Estadi Municipal de Montilivi

لیست بازیکنان

C. Stuani C. Stuani
مهاجم
خیرونا 2 گل
Y. Herrera Y. Herrera
هافبک
خیرونا 2 گل
A. Dovbyk A. Dovbyk
مهاجم
خیرونا 1 گل
A. García A. García
هافبک
خیرونا 1 گل
C. Portu C. Portu
هافبک
خیرونا 1 گل
D. López D. López
مدافع
خیرونا 1 گل
Sávio Sávio
هافبک
خیرونا 1 گل
V. Tsygankov V. Tsygankov
هافبک
خیرونا 1 گل
Yan Couto Yan Couto
مدافع
خیرونا 1 گل
A. Martínez A. Martínez
مدافع
خیرونا 0 گل
Antonino Antonino
هافبک
خیرونا 0 گل
Artero Ruiz Artero Ruiz
هافبک
خیرونا 0 گل
B. Espinosa B. Espinosa
مدافع
خیرونا 0 گل
B. Farres B. Farres
مدافع
خیرونا 0 گل
D. Blind D. Blind
مدافع
خیرونا 0 گل
D. Camara D. Camara
هافبک
خیرونا 0 گل
E. García E. García
مدافع
خیرونا 0 گل
E. Monjonell E. Monjonell
مدافع
خیرونا 0 گل
I. Almena I. Almena
هافبک
خیرونا 0 گل
I. Kebe I. Kebe
هافبک
خیرونا 0 گل
I. Martín I. Martín
هافبک
خیرونا 0 گل
J. Casals J. Casals
هافبک
خیرونا 0 گل
J. Solis J. Solis
هافبک
خیرونا 0 گل
Juan Carlos Juan Carlos
دروازه بان
خیرونا 0 گل
Juanpe Juanpe
مدافع
خیرونا 0 گل
L. Williams L. Williams
مدافع
خیرونا 0 گل
M. Gutiérrez M. Gutiérrez
مدافع
خیرونا 0 گل
Matas Matas
دروازه بان
خیرونا 0 گل
O. Ureña O. Ureña
هافبک
خیرونا 0 گل
P. Gazzaniga P. Gazzaniga
دروازه بان
خیرونا 0 گل
P. Torre P. Torre
هافبک
خیرونا 0 گل
Pau Victor Pau Victor
مهاجم
خیرونا 0 گل
S. Bueno S. Bueno
مدافع
خیرونا 0 گل
Silvi Silvi
هافبک
خیرونا 0 گل
T. Fuidias T. Fuidias
دروازه بان
خیرونا 0 گل
T. Villa Suárez T. Villa Suárez
هافبک
خیرونا 0 گل
U. Hernandez U. Hernandez
هافبک
خیرونا 0 گل
V. Fernandez V. Fernandez
هافبک
خیرونا 0 گل
V. Sánchez V. Sánchez
هافبک
خیرونا 0 گل
Álex Sala Álex Sala
هافبک
خیرونا 0 گل
Sávio Sávio
هافبک
خیرونا 2 پاس گل
A. Dovbyk A. Dovbyk
مهاجم
خیرونا 1 پاس گل
A. Martínez A. Martínez
مدافع
خیرونا 1 پاس گل
C. Stuani C. Stuani
مهاجم
خیرونا 1 پاس گل
M. Gutiérrez M. Gutiérrez
مدافع
خیرونا 1 پاس گل
V. Tsygankov V. Tsygankov
هافبک
خیرونا 1 پاس گل
Yan Couto Yan Couto
مدافع
خیرونا 1 پاس گل
A. García A. García
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Antonino Antonino
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Artero Ruiz Artero Ruiz
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
B. Espinosa B. Espinosa
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
B. Farres B. Farres
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
C. Portu C. Portu
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
D. Blind D. Blind
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
D. Camara D. Camara
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
D. López D. López
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
E. García E. García
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
E. Monjonell E. Monjonell
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
I. Almena I. Almena
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
I. Kebe I. Kebe
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
I. Martín I. Martín
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
J. Casals J. Casals
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
J. Solis J. Solis
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Juan Carlos Juan Carlos
دروازه بان
خیرونا 0 پاس گل
Juanpe Juanpe
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
L. Williams L. Williams
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
Matas Matas
دروازه بان
خیرونا 0 پاس گل
O. Ureña O. Ureña
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
P. Gazzaniga P. Gazzaniga
دروازه بان
خیرونا 0 پاس گل
P. Torre P. Torre
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Pau Victor Pau Victor
مهاجم
خیرونا 0 پاس گل
S. Bueno S. Bueno
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
Silvi Silvi
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
T. Fuidias T. Fuidias
دروازه بان
خیرونا 0 پاس گل
T. Villa Suárez T. Villa Suárez
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
U. Hernandez U. Hernandez
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
V. Fernandez V. Fernandez
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
V. Sánchez V. Sánchez
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Y. Herrera Y. Herrera
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Álex Sala Álex Sala
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
چهاره بازیکن