ایران

ایران

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: تهران

ورزشگاه: آزادی تهران

ظرفیت: 76,807 نفر

آزادی تهران