نساجی مازندران

نساجی مازندران

تاریخ تاسیس: 1959

شهر: قائمشهر

ورزشگاه: شهید وطنی

ظرفیت: 15,000 نفر

شهید وطنی

لیست بازیکنان

نظری نظری
مهاجم
نساجی مازندران 5 گل
عاشوری   سجاد عاشوری سجاد
هافبک
نساجی مازندران 4 گل
جعفری جعفری
مهاجم
نساجی مازندران 3 گل
عباس زاده عباس زاده
مهاجم
نساجی مازندران 2 گل
عبدی عبدی
هافبک
نساجی مازندران 2 گل
علی اصغر آشوری علی اصغر آشوری
هافبک
نساجی مازندران 2 گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی مازندران 2 گل
شیری شیری
هافبک
نساجی مازندران 1 گل
فرجی فرجی
مدافع
نساجی مازندران 1 گل
لاشا توتادزه لاشا توتادزه
مدافع
نساجی مازندران 1 گل
میری میری
هافبک
نساجی مازندران 1 گل
آقایی آقایی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
حامد لک حامد لک
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
دافه دافه
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
دیوسالار دیوسالار
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
رضایی رضایی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
سینگ سینگ
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
شجاعی شجاعی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
مجیدی مجیدی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
مختاری مختاری
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
معصومی معصومی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
فرجی فرجی
مدافع
نساجی مازندران 4 پاس گل
عاشوری   سجاد عاشوری سجاد
هافبک
نساجی مازندران 3 پاس گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی مازندران 2 پاس گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی مازندران 2 پاس گل
جعفری جعفری
مهاجم
نساجی مازندران 1 پاس گل
دافه دافه
هافبک
نساجی مازندران 1 پاس گل
دیوسالار دیوسالار
مدافع
نساجی مازندران 1 پاس گل
سینگ سینگ
هافبک
نساجی مازندران 1 پاس گل
علی اصغر آشوری علی اصغر آشوری
هافبک
نساجی مازندران 1 پاس گل
آقایی آقایی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
حامد لک حامد لک
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
رضایی رضایی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
شجاعی شجاعی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
شیری شیری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
عباس زاده عباس زاده
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
عبدی عبدی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
لاشا توتادزه لاشا توتادزه
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
مجیدی مجیدی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
مختاری مختاری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
معصومی معصومی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
میری میری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.