نساجی مازندران

نساجی مازندران

تاریخ تاسیس: 1959

شهر: قائمشهر

ورزشگاه: شهید وطنی

ظرفیت: 15,000 نفر

شهید وطنی

لیست بازیکنان

شجاعی شجاعی
هافبک
نساجی مازندران 3 گل
جعفری جعفری
مهاجم
نساجی مازندران 2 گل
علی اصغر عاشوری علی اصغر عاشوری
هافبک
نساجی مازندران 2 گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
نساجی مازندران 1 گل
دهقانی دهقانی
هافبک
نساجی مازندران 1 گل
عباس زاده عباس زاده
مهاجم
نساجی مازندران 1 گل
علیاری علیاری
مدافع
نساجی مازندران 1 گل
آقایی آقایی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
بیژن بیژن
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
حقیقی حقیقی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
حیدری حیدری
مهاجم
نساجی مازندران 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
رضایی رضایی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
رمضانی رمضانی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
زامهران زامهران
مهاجم
نساجی مازندران 0 گل
سرلک سرلک
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
سینگ سینگ
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
شیری شیری
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
قاضی قاضی
مهاجم
نساجی مازندران 0 گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
مجیدی مجیدی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
محمودی محمودی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
معصومی معصومی
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی مازندران 0 گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی مازندران 0 گل
میری میری
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی مازندران 0 گل
کفشگری کفشگری
هافبک
نساجی مازندران 0 گل
نظری نظری
مهاجم
نساجی مازندران 2 پاس گل
جعفری جعفری
مهاجم
نساجی مازندران 1 پاس گل
سرلک سرلک
هافبک
نساجی مازندران 1 پاس گل
شیری شیری
مدافع
نساجی مازندران 1 پاس گل
علی اصغر عاشوری علی اصغر عاشوری
هافبک
نساجی مازندران 1 پاس گل
آقایی آقایی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
بیژن بیژن
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
حسن جعفری حسن جعفری
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
حقیقی حقیقی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
حیدری حیدری
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
دهقانی دهقانی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
رضایی رضایی
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
رمضانی رمضانی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
زامهران زامهران
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
سینگ سینگ
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
شجاعی شجاعی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
عباس زاده عباس زاده
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
علیاری علیاری
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
قاضی قاضی
مهاجم
نساجی مازندران 0 پاس گل
قهاری قهاری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
مجیدی مجیدی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
محمودی محمودی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
معصومی معصومی
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
ممشلی ممشلی
مدافع
نساجی مازندران 0 پاس گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
نساجی مازندران 0 پاس گل
میری میری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
کفشگری کفشگری
هافبک
نساجی مازندران 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.