نفت مسجد سلیمان

نفت مسجد سلیمان

تاریخ تاسیس: 1965

شهر: مسجد سلیمان

ورزشگاه: بهنام محمدی

ظرفیت: 1,000 نفر

بهنام محمدی

لیست بازیکنان

آفاقی آفاقی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 3 گل
نصاری نصاری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 3 گل
شریفات شریفات
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 گل
 هاشمی  هاشمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 گل
بیژن بیژن
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
جان‌­فزا جان‌­فزا
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 1 گل
خدایی خدایی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
دوست دار دوست دار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 گل
شادکام شادکام
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 1 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
امیری امیری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بابا احمدی بابا احمدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حسینی حسینی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
طاهری طاهری
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
طهماسبی طهماسبی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
غلامرضاپور غلامرضاپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
فرعباسی فرعباسی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
محمد پاپی محمد پاپی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
میداوودی میداوودی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
وکیا وکیا
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
پاداش پاداش
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
نصاری نصاری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 3 پاس گل
پاداش پاداش
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 2 پاس گل
خدایی خدایی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
میداوودی میداوودی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
 هاشمی  هاشمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
آفاقی آفاقی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
امیری امیری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بابا احمدی بابا احمدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بیژن بیژن
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
جان‌­فزا جان‌­فزا
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
دوست دار دوست دار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
شادکام شادکام
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
شریفات شریفات
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
طاهری طاهری
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
طهماسبی طهماسبی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
غلامرضاپور غلامرضاپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
فرعباسی فرعباسی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
محمد پاپی محمد پاپی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
وکیا وکیا
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.