نفت مسجد سلیمان

نفت مسجد سلیمان

تاریخ تاسیس: 1965

شهر: مسجد سلیمان

ورزشگاه: بهنام محمدی

ظرفیت: 1,000 نفر

بهنام محمدی

لیست بازیکنان

طیبی طیبی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
آهنی آهنی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
ابراهیمی ابراهیمی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
اخوی اخوی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
الجبوری الجبوری
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
امیری امیری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بابا احمدی بابا احمدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بیات بیات
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بیژن بیژن
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
جان‌­فزا جان‌­فزا
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
جعفری جعفری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حاتمی حاتمی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حسینی حسینی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
خدایی خدایی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
دوست دار دوست دار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
رستمی رستمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
طاهری فرد طاهری فرد
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
علیزاده علیزاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عیدی عیدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
غلامرضاپور غلامرضاپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
فرعباسی فرعباسی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
ملکیان ملکیان
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مکانی مکانی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
نقی زاده نقی زاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کریمی کریمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
آهنی آهنی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
ابراهیمی ابراهیمی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
اخوی اخوی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
الجبوری الجبوری
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
امیری امیری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بابا احمدی بابا احمدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بیات بیات
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بیژن بیژن
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
جان‌­فزا جان‌­فزا
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
جعفری جعفری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حاتمی حاتمی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
خدایی خدایی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
دوست دار دوست دار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
رستمی رستمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
طاهری فرد طاهری فرد
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
طیبی طیبی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
علیزاده علیزاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عیدی عیدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
غلامرضاپور غلامرضاپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
فرعباسی فرعباسی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
ملکیان ملکیان
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مکانی مکانی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
نقی زاده نقی زاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کریمی کریمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.