نفت مسجد سلیمان

نفت مسجد سلیمان

تاریخ تاسیس: 1965

شهر: مسجد سلیمان

ورزشگاه: بهنام محمدی

ظرفیت: 1,000 نفر

بهنام محمدی

لیست بازیکنان

میرجوان میرجوان
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 5 گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 3 گل
جعفری جعفری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 گل
علیزاده علیزاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 گل
سینگ سینگ
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 گل
صادقی صادقی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 گل
قاسمی قاسمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
ملکیان ملکیان
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
آهنی آهنی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
اخوی اخوی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
اسدی اسدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
الجبوری الجبوری
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
امیری امیری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بیات بیات
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
دوست دار دوست دار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
رستمی رستمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
زبیدی زبیدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
صفیا صفیا
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
طاهری فرد طاهری فرد
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عبدی عبدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عیدی عیدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
غلامرضاپور غلامرضاپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
فرعباسی فرعباسی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
نقی زاده نقی زاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کریمی کریمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
گوهری گوهری
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 3 پاس گل
زبیدی زبیدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 پاس گل
الجبوری الجبوری
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
جعفری جعفری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
علیزاده علیزاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
ملکیان ملکیان
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
نقی زاده نقی زاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
آهنی آهنی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
اخوی اخوی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
اسدی اسدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
امیری امیری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بیات بیات
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
دوست دار دوست دار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
رستمی رستمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
سینگ سینگ
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
صادقی صادقی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
صفیا صفیا
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
طاهری فرد طاهری فرد
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عبدی عبدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عیدی عیدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
غلامرضاپور غلامرضاپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
فرعباسی فرعباسی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
قاسمی قاسمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کریمی کریمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
گوهری گوهری
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.