نفت مسجد سلیمان

نفت مسجد سلیمان

تاریخ تاسیس: 1965

شهر: مسجد سلیمان

ورزشگاه: بهنام محمدی

ظرفیت: 1,000 نفر

بهنام محمدی

لیست بازیکنان

 بهزادی  کریمی  بهزادی کریمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
آهنی آهنی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
اخوی اخوی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
اسدی اسدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
امیری امیری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
انتظاری انتظاری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بیات بیات
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
جعفری جعفری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
دوست دار دوست دار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
رستمی رستمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
سینگ سینگ
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
صفیا صفیا
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
طاهری فرد طاهری فرد
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عبدی عبدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عیدی عیدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
غلامرضاپور غلامرضاپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
قاسمی قاسمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
نقی زاده نقی زاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
 بهزادی  کریمی  بهزادی کریمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
آهنی آهنی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
اخوی اخوی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
اسدی اسدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
امیری امیری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
انتظاری انتظاری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بیات بیات
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
جعفری جعفری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
دوست دار دوست دار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
رستمی رستمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
سینگ سینگ
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
صفیا صفیا
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
طاهری فرد طاهری فرد
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عبدی عبدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عیدی عیدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
غلامرضاپور غلامرضاپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
قاسمی قاسمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
نقی زاده نقی زاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.