نفت مسجد سلیمان

نفت مسجد سلیمان

تاریخ تاسیس: 1965

شهر: مسجد سلیمان

ورزشگاه: بهنام محمدی

ظرفیت: 1,000 نفر

بهنام محمدی

لیست بازیکنان

حسینی حسینی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 8 گل
جعفری جعفری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 گل
محبی محبی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 گل
 بهزادی  کریمی  بهزادی کریمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 گل
انتظاری انتظاری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 گل
تهی دست تهی دست
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
رابط رابط
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 گل
قربانی قربانی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 1 گل
نائیج پور نائیج پور
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
نوروزی‌فرد نوروزی‌فرد
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
احمدی احمدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
اخوی اخوی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
امیری امیری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
ایزدی ایزدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
باقرپور باقرپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بلبلی بلبلی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بوعذار بوعذار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بیات بیات
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
خشتان خشتان
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
دوست دار دوست دار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
صفیا صفیا
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
طاهری فرد طاهری فرد
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عیدی عیدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
غلامرضاپور غلامرضاپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مجد کرمانشاهی مجد کرمانشاهی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مجدمی مجدمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مشایخ مشایخ
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مقتدایی مقتدایی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کاوه کاوه
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کریمی کریمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
گوهری گوهری
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
محبی محبی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 4 پاس گل
امیری امیری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 پاس گل
انتظاری انتظاری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 پاس گل
بوعذار بوعذار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 پاس گل
جعفری جعفری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 پاس گل
تهی دست تهی دست
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
قربانی قربانی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
مجدمی مجدمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
 بهزادی  کریمی  بهزادی کریمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
احمدی احمدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
اخوی اخوی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
ایزدی ایزدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
باقرپور باقرپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بلبلی بلبلی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بیات بیات
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حسینی حسینی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
خشتان خشتان
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
دوست دار دوست دار
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
رابط رابط
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
صفیا صفیا
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
طاهری فرد طاهری فرد
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عیدی عیدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
غلامرضاپور غلامرضاپور
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مجد کرمانشاهی مجد کرمانشاهی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مشایخ مشایخ
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مقتدایی مقتدایی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
نائیج پور نائیج پور
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
نوروزی‌فرد نوروزی‌فرد
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کاوه کاوه
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کریمی کریمی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
گوهری گوهری
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.