نفت مسجد سلیمان

نفت مسجد سلیمان

تاریخ تاسیس: 1965

شهر: مسجد سلیمان

ورزشگاه: بهنام محمدی

ظرفیت: 1,000 نفر

بهنام محمدی

برنامه بازی های نفت مسجد سلیمان

پنجشنبه، 10 فروردین 1402
1 - 5
پنجشنبه، 17 فروردین 1402
1 - 0
جمعه، 25 فروردین 1402
1 - 0
دوشنبه، 4 اردیبهشت 1402
1 - 0
جمعه، 15 اردیبهشت 1402
0 - 2
جمعه، 22 اردیبهشت 1402
0 - 0
پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402
5 - 1

لیست بازیکنان

رنجبری رنجبری
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 5 گل
دهقانی دهقانی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 4 گل
شنانی شنانی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 2 گل
عقیل کعبی عقیل کعبی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 2 گل
ذبیحی ذبیحی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
میلاد باقری میلاد باقری
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
کریمی کریمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 گل
گودرزی گودرزی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 1 گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
احمدی احمدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
احمدی احمدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
اخوی اخوی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
ایزدی ایزدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بابایی بابایی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بختیاری نسب بختیاری نسب
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
برزگر برزگر
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
بیات بیات
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
جلالی راد جلالی راد
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
حیدری حیدری
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
خرم حسینی خرم حسینی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
خشتان خشتان
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
دغاغله دغاغله
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
صالحی صالحی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
طاهری فرد طاهری فرد
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عبدالله زاده عبدالله زاده
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عبداللهی عبداللهی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
فیض فیض
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
لطفی لطفی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مجد کرمانشاهی مجد کرمانشاهی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مجدمی مجدمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
محسن زاده محسن زاده
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مغانلو مغانلو
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مقتدایی مقتدایی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
منظمی منظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
میثم نقی زاده میثم نقی زاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
میری میری
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 گل
هاشمی فرد هاشمی فرد
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
پارسا پارسا
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کاوه کاوه
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کیانی کیانی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
کیانی فر کیانی فر
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 گل
یزدان دوست یزدان دوست
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 گل
دهقانی دهقانی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 3 پاس گل
شنانی شنانی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 3 پاس گل
دغاغله دغاغله
مدافع
نفت مسجد سلیمان 2 پاس گل
خرم حسینی خرم حسینی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
رنجبری رنجبری
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 1 پاس گل
احمدپور احمدپور
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
احمدی احمدی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
احمدی احمدی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
اخوی اخوی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
ایزدی ایزدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بابایی بابایی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بختیاری نسب بختیاری نسب
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
برزگر برزگر
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
بیات بیات
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
جلالی راد جلالی راد
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حدادی حدادی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
حیدری حیدری
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
خشتان خشتان
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
ذبیحی ذبیحی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
صالحی صالحی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
طاهری فرد طاهری فرد
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عبدالله زاده عبدالله زاده
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عبداللهی عبداللهی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عسگری عسگری
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
عقیل کعبی عقیل کعبی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
فیض فیض
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
لطفی لطفی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مجد کرمانشاهی مجد کرمانشاهی
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مجدمی مجدمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
محسن زاده محسن زاده
دروازه بان
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مغانلو مغانلو
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مقتدایی مقتدایی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
منظمی منظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
مهمدی مهمدی
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
میثم نقی زاده میثم نقی زاده
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
میری میری
مهاجم
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
میلاد باقری میلاد باقری
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
هاشمی فرد هاشمی فرد
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
پارسا پارسا
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کاوه کاوه
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کریمی کریمی
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کیانی کیانی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
کیانی فر کیانی فر
هافبک
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
گودرزی گودرزی
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
یزدان دوست یزدان دوست
مدافع
نفت مسجد سلیمان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.