رایو وایکانو

رایو وایکانو

تاریخ تاسیس: 1924

شهر: Madrid

ورزشگاه: Estadio de Vallecas

ظرفیت: 15,500 نفر

Estadio de Vallecas

لیست بازیکنان

Isi Palazón Isi Palazón
هافبک
رایو وایکانو 2 گل
Jorge de Frutos Jorge de Frutos
هافبک
رایو وایکانو 1 گل
P. Ciss P. Ciss
هافبک
رایو وایکانو 1 گل
R. Nteka R. Nteka
هافبک
رایو وایکانو 1 گل
Á. García Á. García
هافبک
رایو وایکانو 1 گل
A. Asensio A. Asensio
مهاجم
رایو وایکانو 0 گل
A. Espino A. Espino
مدافع
رایو وایکانو 0 گل
A. Hernández A. Hernández
مدافع
رایو وایکانو 0 گل
A. Mumin A. Mumin
مدافع
رایو وایکانو 0 گل
A. Ratiu A. Ratiu
مدافع
رایو وایکانو 0 گل
Bebé Bebé
هافبک
رایو وایکانو 0 گل
D. Cárdenas D. Cárdenas
دروازه بان
رایو وایکانو 0 گل
D. Méndez D. Méndez
هافبک
رایو وایکانو 0 گل
F. Lejeune F. Lejeune
مدافع
رایو وایکانو 0 گل
I. Balliu I. Balliu
مدافع
رایو وایکانو 0 گل
J. Pozo J. Pozo
هافبک
رایو وایکانو 0 گل
Kike Pérez Kike Pérez
هافبک
رایو وایکانو 0 گل
M. Pascual M. Pascual
مدافع
رایو وایکانو 0 گل
M. Suárez M. Suárez
هافبک
رایو وایکانو 0 گل
P. Chavarría P. Chavarría
مدافع
رایو وایکانو 0 گل
P. Muñoz P. Muñoz
هافبک
رایو وایکانو 0 گل
R. De Tomas R. De Tomas
مهاجم
رایو وایکانو 0 گل
R. Falcao R. Falcao
مهاجم
رایو وایکانو 0 گل
S.  Camello S. Camello
مهاجم
رایو وایکانو 0 گل
S. Dimitrievski S. Dimitrievski
دروازه بان
رایو وایکانو 0 گل
S. Moreno S. Moreno
مهاجم
رایو وایکانو 0 گل
U. López U. López
هافبک
رایو وایکانو 0 گل
Ó. Trejo Ó. Trejo
هافبک
رایو وایکانو 0 گل
Ó. Valentín Ó. Valentín
هافبک
رایو وایکانو 0 گل
R. De Tomas R. De Tomas
مهاجم
رایو وایکانو 1 پاس گل
U. López U. López
هافبک
رایو وایکانو 1 پاس گل
Á. García Á. García
هافبک
رایو وایکانو 1 پاس گل
A. Asensio A. Asensio
مهاجم
رایو وایکانو 0 پاس گل
A. Espino A. Espino
مدافع
رایو وایکانو 0 پاس گل
A. Hernández A. Hernández
مدافع
رایو وایکانو 0 پاس گل
A. Mumin A. Mumin
مدافع
رایو وایکانو 0 پاس گل
A. Ratiu A. Ratiu
مدافع
رایو وایکانو 0 پاس گل
Bebé Bebé
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
D. Cárdenas D. Cárdenas
دروازه بان
رایو وایکانو 0 پاس گل
D. Méndez D. Méndez
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
F. Lejeune F. Lejeune
مدافع
رایو وایکانو 0 پاس گل
I. Balliu I. Balliu
مدافع
رایو وایکانو 0 پاس گل
Isi Palazón Isi Palazón
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
J. Pozo J. Pozo
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
Jorge de Frutos Jorge de Frutos
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
Kike Pérez Kike Pérez
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
M. Pascual M. Pascual
مدافع
رایو وایکانو 0 پاس گل
M. Suárez M. Suárez
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
P. Chavarría P. Chavarría
مدافع
رایو وایکانو 0 پاس گل
P. Ciss P. Ciss
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
P. Muñoz P. Muñoz
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
R. Falcao R. Falcao
مهاجم
رایو وایکانو 0 پاس گل
R. Nteka R. Nteka
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
S.  Camello S. Camello
مهاجم
رایو وایکانو 0 پاس گل
S. Dimitrievski S. Dimitrievski
دروازه بان
رایو وایکانو 0 پاس گل
S. Moreno S. Moreno
مهاجم
رایو وایکانو 0 پاس گل
Ó. Trejo Ó. Trejo
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
Ó. Valentín Ó. Valentín
هافبک
رایو وایکانو 0 پاس گل
چهاره بازیکن