ستاره سرخ

ستاره سرخ

تاریخ تاسیس: 1945

شهر: Beograd

ورزشگاه: Stadion Rajko Mitić

ظرفیت: 51,862 نفر

Stadion Rajko Mitić