الریان

الریان

تاریخ تاسیس: 1967

شهر: Doha

ورزشگاه: Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)

ظرفیت: 15,000 نفر

Jassim Bin Hamad Stadium (Al-Sadd Stadium)