لچه

لچه

تاریخ تاسیس: 1908

شهر: Lecce

ورزشگاه: Stadio Comunale Via del Mare

ظرفیت: 33,876 نفر

Stadio Comunale Via del Mare

برنامه بازی های لچه

یکشنبه، 12 شهریور 1402
2 - 0
یکشنبه، 26 شهریور 1402
1 - 1
جمعه، 31 شهریور 1402
1 - 0
سه شنبه، 4 مهر 1402
1 - 0
شنبه، 8 مهر 1402
16:30
جمعه، 14 مهر 1402
22:15
دوشنبه، 1 آبان 1402
20:00

لیست بازیکنان

N. Krstović N. Krstović
مهاجم
لچه 3 گل
G. Strefezza G. Strefezza
هافبک
لچه 1 گل
H. Rafia H. Rafia
هافبک
لچه 1 گل
P. Almqvist P. Almqvist
هافبک
لچه 1 گل
R. Oudin R. Oudin
هافبک
لچه 1 گل
A. Blin A. Blin
هافبک
لچه 0 گل
A. Borbei A. Borbei
دروازه بان
لچه 0 گل
A. Gallo A. Gallo
مدافع
لچه 0 گل
A. Touba A. Touba
مدافع
لچه 0 گل
D. Samek D. Samek
هافبک
لچه 0 گل
E. Hasić E. Hasić
مدافع
لچه 0 گل
F. Baschirotto F. Baschirotto
مدافع
لچه 0 گل
F. Brancolini F. Brancolini
دروازه بان
لچه 0 گل
G. Faticanti G. Faticanti
هافبک
لچه 0 گل
J. Corfitzen J. Corfitzen
هافبک
لچه 0 گل
J. Gonzàlez J. Gonzàlez
هافبک
لچه 0 گل
J. Samooja J. Samooja
دروازه بان
لچه 0 گل
K. Bistrović K. Bistrović
هافبک
لچه 0 گل
K. Dermaku K. Dermaku
مدافع
لچه 0 گل
L. Banda L. Banda
هافبک
لچه 0 گل
L. Venuti L. Venuti
مدافع
لچه 0 گل
M. Berisha M. Berisha
هافبک
لچه 0 گل
M. Bleve M. Bleve
دروازه بان
لچه 0 گل
M. Ciucci M. Ciucci
مدافع
لچه 0 گل
M. Kaba M. Kaba
هافبک
لچه 0 گل
M. Lemmens M. Lemmens
مدافع
لچه 0 گل
M. Listkowski M. Listkowski
هافبک
لچه 0 گل
M. Normann M. Normann
هافبک
لچه 0 گل
M. Pongracic M. Pongracic
مدافع
لچه 0 گل
N. Sansone N. Sansone
هافبک
لچه 0 گل
P. Dorgu P. Dorgu
مدافع
لچه 0 گل
R. Burnete R. Burnete
مهاجم
لچه 0 گل
R. Piccoli R. Piccoli
مهاجم
لچه 0 گل
V. Gendrey V. Gendrey
مدافع
لچه 0 گل
W. Falcone W. Falcone
دروازه بان
لچه 0 گل
Y. Ramadani Y. Ramadani
هافبک
لچه 0 گل
Z. Smajlović Z. Smajlović
مدافع
لچه 0 گل
L. Banda L. Banda
هافبک
لچه 2 پاس گل
V. Gendrey V. Gendrey
مدافع
لچه 2 پاس گل
A. Gallo A. Gallo
مدافع
لچه 1 پاس گل
R. Burnete R. Burnete
مهاجم
لچه 1 پاس گل
A. Blin A. Blin
هافبک
لچه 0 پاس گل
A. Borbei A. Borbei
دروازه بان
لچه 0 پاس گل
A. Touba A. Touba
مدافع
لچه 0 پاس گل
D. Samek D. Samek
هافبک
لچه 0 پاس گل
E. Hasić E. Hasić
مدافع
لچه 0 پاس گل
F. Baschirotto F. Baschirotto
مدافع
لچه 0 پاس گل
F. Brancolini F. Brancolini
دروازه بان
لچه 0 پاس گل
G. Faticanti G. Faticanti
هافبک
لچه 0 پاس گل
G. Strefezza G. Strefezza
هافبک
لچه 0 پاس گل
H. Rafia H. Rafia
هافبک
لچه 0 پاس گل
J. Corfitzen J. Corfitzen
هافبک
لچه 0 پاس گل
J. Gonzàlez J. Gonzàlez
هافبک
لچه 0 پاس گل
J. Samooja J. Samooja
دروازه بان
لچه 0 پاس گل
K. Bistrović K. Bistrović
هافبک
لچه 0 پاس گل
K. Dermaku K. Dermaku
مدافع
لچه 0 پاس گل
L. Venuti L. Venuti
مدافع
لچه 0 پاس گل
M. Berisha M. Berisha
هافبک
لچه 0 پاس گل
M. Bleve M. Bleve
دروازه بان
لچه 0 پاس گل
M. Ciucci M. Ciucci
مدافع
لچه 0 پاس گل
M. Kaba M. Kaba
هافبک
لچه 0 پاس گل
M. Lemmens M. Lemmens
مدافع
لچه 0 پاس گل
M. Listkowski M. Listkowski
هافبک
لچه 0 پاس گل
M. Normann M. Normann
هافبک
لچه 0 پاس گل
M. Pongracic M. Pongracic
مدافع
لچه 0 پاس گل
N. Krstović N. Krstović
مهاجم
لچه 0 پاس گل
N. Sansone N. Sansone
هافبک
لچه 0 پاس گل
P. Almqvist P. Almqvist
هافبک
لچه 0 پاس گل
P. Dorgu P. Dorgu
مدافع
لچه 0 پاس گل
R. Oudin R. Oudin
هافبک
لچه 0 پاس گل
R. Piccoli R. Piccoli
مهاجم
لچه 0 پاس گل
W. Falcone W. Falcone
دروازه بان
لچه 0 پاس گل
Y. Ramadani Y. Ramadani
هافبک
لچه 0 پاس گل
Z. Smajlović Z. Smajlović
مدافع
لچه 0 پاس گل
چهاره بازیکن