گل گهر سیرجان

گل گهر سیرجان

تاریخ تاسیس: 1376

شهر: سیرجان

ورزشگاه: امام علی سیرجان

ظرفیت: 2,000 نفر

امام علی سیرجان

لیست بازیکنان

آذرباد آذرباد
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
آشوری آشوری
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
ابراهیمی ابراهیمی
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
باقری باقری
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
برزای برزای
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
بشاگردی بشاگردی
دروازه بان
گل گهر سیرجان 0 گل
رنجبری رنجبری
مهاجم
گل گهر سیرجان 0 گل
زرندی زرندی
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
زمانی زمانی
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
زنده روح زنده روح
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
زندوی زندوی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
زینالی زینالی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
شاه‌مرادی شاه‌مرادی
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
شاکری شاکری
مهاجم
گل گهر سیرجان 0 گل
شوشتری شوشتری
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
صفوی صفوی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
عباسی عباسی
دروازه بان
گل گهر سیرجان 0 گل
عباسیان عباسیان
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
عبدی عبدی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
علیاری علیاری
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
فخرآبادی‌پور فخرآبادی‌پور
دروازه بان
گل گهر سیرجان 0 گل
قاضی پور قاضی پور
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
قربان‌خانی قربان‌خانی
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
قلی‌زاده قلی‌زاده
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
محمودآبادی محمودآبادی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
مقبلی مقبلی
مهاجم
گل گهر سیرجان 0 گل
منشا منشا
مهاجم
گل گهر سیرجان 0 گل
مهران گلزاری مهران گلزاری
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
وکیا وکیا
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
پورعلی پورعلی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
پورهاشم پورهاشم
مدافع
گل گهر سیرجان 0 گل
کرمانشاهی کرمانشاهی
دروازه بان
گل گهر سیرجان 0 گل
کمندانی کمندانی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
آشوری آشوری
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
ابراهیمی ابراهیمی
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
باقری باقری
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
برزای برزای
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
بشاگردی بشاگردی
دروازه بان
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
رنجبری رنجبری
مهاجم
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
زرندی زرندی
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
زمانی زمانی
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
زنده روح زنده روح
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
زندوی زندوی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
زینالی زینالی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
شاه‌مرادی شاه‌مرادی
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
شاکری شاکری
مهاجم
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
شوشتری شوشتری
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
صفوی صفوی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
عباسی عباسی
دروازه بان
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
عباسیان عباسیان
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
عبدی عبدی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
علیاری علیاری
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
فخرآبادی‌پور فخرآبادی‌پور
دروازه بان
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
قاضی پور قاضی پور
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
قربان‌خانی قربان‌خانی
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
قلی‌زاده قلی‌زاده
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
محمودآبادی محمودآبادی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
مقبلی مقبلی
مهاجم
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
منشا منشا
مهاجم
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
مهران گلزاری مهران گلزاری
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
وکیا وکیا
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
پورعلی پورعلی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
پورهاشم پورهاشم
مدافع
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
کرمانشاهی کرمانشاهی
دروازه بان
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
کمندانی کمندانی
هافبک
گل گهر سیرجان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.