مایورکا

مایورکا

تاریخ تاسیس: 1916

شهر: Palma de Mallorca

ورزشگاه: Iberostar Estadi

ظرفیت: 23,142 نفر

Iberostar Estadi

لیست بازیکنان

A. Prats A. Prats
مهاجم
مایورکا 5 گل
V. Muriqi V. Muriqi
مهاجم
مایورکا 4 گل
A. Raillo A. Raillo
مدافع
مایورکا 1 گل
A. Sánchez A. Sánchez
هافبک
مایورکا 1 گل
D. Rodríguez D. Rodríguez
هافبک
مایورکا 1 گل
S. Costa S. Costa
هافبک
مایورکا 1 گل
A. Ndiaye A. Ndiaye
هافبک
مایورکا 0 گل
B. Cufré B. Cufré
مدافع
مایورکا 0 گل
C. Larin C. Larin
مهاجم
مایورکا 0 گل
D. Greif D. Greif
دروازه بان
مایورکا 0 گل
D. Luna D. Luna
هافبک
مایورکا 0 گل
D. López D. López
مدافع
مایورکا 0 گل
G. González G. González
مدافع
مایورکا 0 گل
I. Cuéllar I. Cuéllar
دروازه بان
مایورکا 0 گل
J. Antoni Gayá J. Antoni Gayá
مدافع
مایورکا 0 گل
J. Copete J. Copete
مدافع
مایورکا 0 گل
J. Costa J. Costa
مدافع
مایورکا 0 گل
J. Llabrés J. Llabrés
هافبک
مایورکا 0 گل
M. Llabrés M. Llabrés
هافبک
مایورکا 0 گل
M. Martín M. Martín
مدافع
مایورکا 0 گل
M. Morlanes M. Morlanes
هافبک
مایورکا 0 گل
M. Nastasić M. Nastasić
مدافع
مایورکا 0 گل
M. Valjent M. Valjent
مدافع
مایورکا 0 گل
O. Mascarell O. Mascarell
هافبک
مایورکا 0 گل
P. García P. García
دروازه بان
مایورکا 0 گل
P. Maffeo P. Maffeo
مدافع
مایورکا 0 گل
P. Rajković P. Rajković
دروازه بان
مایورکا 0 گل
R. Battaglia R. Battaglia
هافبک
مایورکا 0 گل
R. Quintanilla R. Quintanilla
هافبک
مایورکا 0 گل
S. Darder S. Darder
هافبک
مایورکا 0 گل
S. Van der Heyden S. Van der Heyden
مدافع
مایورکا 0 گل
Toni Latoo Toni Latoo
مدافع
مایورکا 0 گل
S. Darder S. Darder
هافبک
مایورکا 3 پاس گل
V. Muriqi V. Muriqi
مهاجم
مایورکا 2 پاس گل
A. Prats A. Prats
مهاجم
مایورکا 1 پاس گل
A. Sánchez A. Sánchez
هافبک
مایورکا 1 پاس گل
D. Rodríguez D. Rodríguez
هافبک
مایورکا 1 پاس گل
P. Maffeo P. Maffeo
مدافع
مایورکا 1 پاس گل
Toni Latoo Toni Latoo
مدافع
مایورکا 1 پاس گل
A. Ndiaye A. Ndiaye
هافبک
مایورکا 0 پاس گل
A. Raillo A. Raillo
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
B. Cufré B. Cufré
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
C. Larin C. Larin
مهاجم
مایورکا 0 پاس گل
D. Greif D. Greif
دروازه بان
مایورکا 0 پاس گل
D. Luna D. Luna
هافبک
مایورکا 0 پاس گل
D. López D. López
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
G. González G. González
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
I. Cuéllar I. Cuéllar
دروازه بان
مایورکا 0 پاس گل
J. Antoni Gayá J. Antoni Gayá
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
J. Copete J. Copete
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
J. Costa J. Costa
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
J. Llabrés J. Llabrés
هافبک
مایورکا 0 پاس گل
M. Llabrés M. Llabrés
هافبک
مایورکا 0 پاس گل
M. Martín M. Martín
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
M. Morlanes M. Morlanes
هافبک
مایورکا 0 پاس گل
M. Nastasić M. Nastasić
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
M. Valjent M. Valjent
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
O. Mascarell O. Mascarell
هافبک
مایورکا 0 پاس گل
P. García P. García
دروازه بان
مایورکا 0 پاس گل
P. Rajković P. Rajković
دروازه بان
مایورکا 0 پاس گل
R. Battaglia R. Battaglia
هافبک
مایورکا 0 پاس گل
R. Quintanilla R. Quintanilla
هافبک
مایورکا 0 پاس گل
S. Costa S. Costa
هافبک
مایورکا 0 پاس گل
S. Van der Heyden S. Van der Heyden
مدافع
مایورکا 0 پاس گل
چهاره بازیکن