شمس آذر

شمس آذر

تاریخ تاسیس:

شهر: تهران

ورزشگاه:

ظرفیت: نفر

لیست بازیکنان

آزادمنش آزادمنش
مدافع
شمس آذر 0 گل
احمدی احمدی
هافبک
شمس آذر 0 گل
ارشیا سرآبادانی ارشیا سرآبادانی
مهاجم
شمس آذر 0 گل
اعرابی اعرابی
مهاجم
شمس آذر 0 گل
البوصبیح البوصبیح
هافبک
شمس آذر 0 گل
بازگیر بازگیر
مهاجم
شمس آذر 0 گل
جعفر پور جعفر پور
دروازه بان
شمس آذر 0 گل
جودکی جودکی
مدافع
شمس آذر 0 گل
دغاغله دغاغله
مدافع
شمس آذر 0 گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
شمس آذر 0 گل
رحمان جعفری رحمان جعفری
هافبک
شمس آذر 0 گل
رضایی رضایی
دروازه بان
شمس آذر 0 گل
رضایی رضایی
مدافع
شمس آذر 0 گل
سجاد جعفری سجاد جعفری
هافبک
شمس آذر 0 گل
سعیدی فر سعیدی فر
دروازه بان
شمس آذر 0 گل
طرحانی طرحانی
مدافع
شمس آذر 0 گل
علی محمدی علی محمدی
هافبک
شمس آذر 0 گل
غیاثوند غیاثوند
هافبک
شمس آذر 0 گل
فخریان فخریان
هافبک
شمس آذر 0 گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
هافبک
شمس آذر 0 گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
شمس آذر 0 گل
قهرمانی قهرمانی
مدافع
شمس آذر 0 گل
مرادی مرادی
مهاجم
شمس آذر 0 گل
ملکی ملکی
دروازه بان
شمس آذر 0 گل
مهدی محمدی مهدی محمدی
دروازه بان
شمس آذر 0 گل
مهدی محمدی مهدی محمدی
مدافع
شمس آذر 0 گل
نسایی نسایی
هافبک
شمس آذر 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شمس آذر 0 گل
پاپی پاپی
هافبک
شمس آذر 0 گل
پوراسماعیل پوراسماعیل
هافبک
شمس آذر 0 گل
پوریا سرآبادانی پوریا سرآبادانی
هافبک
شمس آذر 0 گل
کریمی کریمی
مدافع
شمس آذر 0 گل
گودرزی گودرزی
مدافع
شمس آذر 0 گل
آزادمنش آزادمنش
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
احمدی احمدی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
ارشیا سرآبادانی ارشیا سرآبادانی
مهاجم
شمس آذر 0 پاس گل
اعرابی اعرابی
مهاجم
شمس آذر 0 پاس گل
البوصبیح البوصبیح
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
بازگیر بازگیر
مهاجم
شمس آذر 0 پاس گل
جعفر پور جعفر پور
دروازه بان
شمس آذر 0 پاس گل
جودکی جودکی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
دغاغله دغاغله
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
رحمان جعفری رحمان جعفری
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
رضایی رضایی
دروازه بان
شمس آذر 0 پاس گل
رضایی رضایی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
سجاد جعفری سجاد جعفری
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
سعیدی فر سعیدی فر
دروازه بان
شمس آذر 0 پاس گل
طرحانی طرحانی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
علی محمدی علی محمدی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
غیاثوند غیاثوند
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
فخریان فخریان
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
قهرمانی قهرمانی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
مرادی مرادی
مهاجم
شمس آذر 0 پاس گل
ملکی ملکی
دروازه بان
شمس آذر 0 پاس گل
مهدی محمدی مهدی محمدی
دروازه بان
شمس آذر 0 پاس گل
مهدی محمدی مهدی محمدی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
نسایی نسایی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
پاپی پاپی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
پوراسماعیل پوراسماعیل
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
پوریا سرآبادانی پوریا سرآبادانی
هافبک
شمس آذر 0 پاس گل
کریمی کریمی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
گودرزی گودرزی
مدافع
شمس آذر 0 پاس گل
چهاره بازیکن