مس کرمان

مس کرمان

تاریخ تاسیس: 1376

شهر: کرمان

ورزشگاه: باهنر کرمان

ظرفیت: 15,430 نفر

باهنر کرمان