شهدای صنعت مس

باشگاه مس رفسنجان

تاریخ تاسیس باشگاه: 1354
شهر: رفسنجان
نام ورزشگاه: شهدای صنعت مس
ظرفیت ورزشگاه: 10,000 نفر
achievements...

برنامه بازی های مس رفسنجان

شنبه، 22 اردیبهشت 1403
پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1403
جمعه، 4 خرداد 1403
سه شنبه، 8 خرداد 1403
شنبه، 12 خرداد 1403
شنبه، 26 خرداد 1403
پنجشنبه، 31 خرداد 1403