مس رفسنجان

مس رفسنجان

تاریخ تاسیس: 1354

شهر: رفسنجان

ورزشگاه: شهدای صنعت مس

ظرفیت: 10,000 نفر

شهدای صنعت مس

برنامه بازی های مس رفسنجان

جمعه، 12 آبان 1402
3 - 0
جمعه، 19 آبان 1402
2 - 0
جمعه، 3 آذر 1402
0 - 2
شنبه، 18 آذر 1402
4 - 1
دوشنبه، 27 آذر 1402
15:00
دوشنبه، 11 دی 1402
17:30

لیست بازیکنان

پریرا پریرا
مهاجم
مس رفسنجان 3 گل
علی‌­محمدی علی‌­محمدی
هافبک
مس رفسنجان 2 گل
باقری باقری
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
جعفری جعفری
مدافع
مس رفسنجان 1 گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
شهباززاده شهباززاده
مهاجم
مس رفسنجان 1 گل
محمد منتظر محمد منتظر
هافبک
مس رفسنجان 1 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
انتظاری انتظاری
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
اکبری اکبری
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
ترکمان ترکمان
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
تیموری تیموری
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
حامد لک حامد لک
دروازه بان
مس رفسنجان 0 گل
حیدری حیدری
دروازه بان
مس رفسنجان 0 گل
درویشی درویشی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
سلیمان‌زاده سلیمان‌زاده
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
صادقی صادقی
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
عدنان عدنان
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
علیزاده علیزاده
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
محبی محبی
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
مصطفی محمد مصطفی محمد
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
مهربان مهربان
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
نامور نامور
هافبک
مس رفسنجان 0 گل
نصیری نصیری
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
نوشی صوفیانی نوشی صوفیانی
دروازه بان
مس رفسنجان 0 گل
نژاد مهدی نژاد مهدی
مدافع
مس رفسنجان 0 گل
کالمرزی کالمرزی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
کریم زاده کریم زاده
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
کریمی کریمی
مهاجم
مس رفسنجان 0 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
مس رفسنجان 2 پاس گل
سلیمان‌زاده سلیمان‌زاده
مدافع
مس رفسنجان 1 پاس گل
علی‌­محمدی علی‌­محمدی
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
محبی محبی
هافبک
مس رفسنجان 1 پاس گل
کریم زاده کریم زاده
مهاجم
مس رفسنجان 1 پاس گل
انتظاری انتظاری
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
اکبری اکبری
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
باقری باقری
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
ترکمان ترکمان
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
تیموری تیموری
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
جعفری جعفری
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
حامد لک حامد لک
دروازه بان
مس رفسنجان 0 پاس گل
حیدری حیدری
دروازه بان
مس رفسنجان 0 پاس گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
درویشی درویشی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
شهباززاده شهباززاده
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
صادقی صادقی
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
عدنان عدنان
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
علیزاده علیزاده
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
محمد منتظر محمد منتظر
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
مصطفی محمد مصطفی محمد
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
مهربان مهربان
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
نامور نامور
هافبک
مس رفسنجان 0 پاس گل
نصیری نصیری
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
نوشی صوفیانی نوشی صوفیانی
دروازه بان
مس رفسنجان 0 پاس گل
نژاد مهدی نژاد مهدی
مدافع
مس رفسنجان 0 پاس گل
پریرا پریرا
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
کالمرزی کالمرزی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
کریمی کریمی
مهاجم
مس رفسنجان 0 پاس گل
چهاره بازیکن