امام خمینی

باشگاه آلومینیوم

تاریخ تاسیس باشگاه: 1393
شهر: اراک
نام ورزشگاه: امام خمینی
ظرفیت ورزشگاه: 15,000 نفر
achievements...
لیموچی لیموچی
5 پاس گل
 جهان کهن جهان کهن
4 پاس گل
اکبرپور اکبرپور
3 پاس گل
لطفی لطفی
3 پاس گل
کاظمیان کاظمیان
2 پاس گل
گوهری گوهری
7 کلین شیت
خلیفه خلیفه
1 کلین شیت