کرمونسه

کرمونسه

تاریخ تاسیس: 1903

شهر: Cremona

ورزشگاه: Stadio Giovanni Zini

ظرفیت: 20,034 نفر

Stadio Giovanni Zini