کادیز

کادیز

تاریخ تاسیس: 1910

شهر: Cádiz

ورزشگاه: Estadio Ramón de Carranza

ظرفیت: 22,000 نفر

Estadio Ramón de Carranza

لیست بازیکنان

D. Machís D. Machís
هافبک
کادیز 2 گل
C. Ramos C. Ramos
مهاجم
کادیز 1 گل
Fede Fede
هافبک
کادیز 1 گل
L. Hernández L. Hernández
مدافع
کادیز 1 گل
B. Ocampo B. Ocampo
مهاجم
کادیز 0 گل
C. Akapo C. Akapo
مدافع
کادیز 0 گل
C. Muñoz C. Muñoz
هافبک
کادیز 0 گل
D. Gil D. Gil
دروازه بان
کادیز 0 گل
Etta Eyong Etta Eyong
هافبک
کادیز 0 گل
F. Jiménez F. Jiménez
مدافع
کادیز 0 گل
G. Escalante G. Escalante
هافبک
کادیز 0 گل
I. Alejo I. Alejo
هافبک
کادیز 0 گل
I. Carcelén I. Carcelén
مدافع
کادیز 0 گل
J. Cala J. Cala
مدافع
کادیز 0 گل
J. De la Rosa J. De la Rosa
مهاجم
کادیز 0 گل
J. Flere J. Flere
دروازه بان
کادیز 0 گل
J. Ledesma J. Ledesma
دروازه بان
کادیز 0 گل
J. Meré J. Meré
مدافع
کادیز 0 گل
J. Zaldúa J. Zaldúa
مدافع
کادیز 0 گل
Javi Hernández Javi Hernández
مدافع
کادیز 0 گل
José Mari José Mari
هافبک
کادیز 0 گل
Kikín Kikín
مدافع
کادیز 0 گل
L. Pires L. Pires
مدافع
کادیز 0 گل
M. Calderón M. Calderón
هافبک
کادیز 0 گل
M. Diarra M. Diarra
هافبک
کادیز 0 گل
M. Gomez M. Gomez
مهاجم
کادیز 0 گل
M. Mbaye M. Mbaye
مدافع
کادیز 0 گل
R. Alcaraz R. Alcaraz
هافبک
کادیز 0 گل
R. Kouamé R. Kouamé
هافبک
کادیز 0 گل
R. Navarro R. Navarro
هافبک
کادیز 0 گل
R. Parra R. Parra
مدافع
کادیز 0 گل
R. Sobrino R. Sobrino
مهاجم
کادیز 0 گل
Roger Martí Roger Martí
مهاجم
کادیز 0 گل
S. Guardiola S. Guardiola
مهاجم
کادیز 0 گل
V. Chust V. Chust
مدافع
کادیز 0 گل
Á. Bastida Á. Bastida
هافبک
کادیز 0 گل
Á. Negredo Á. Negredo
مهاجم
کادیز 0 گل
Álex Álex
هافبک
کادیز 0 گل
G. Escalante G. Escalante
هافبک
کادیز 2 پاس گل
Javi Hernández Javi Hernández
مدافع
کادیز 1 پاس گل
B. Ocampo B. Ocampo
مهاجم
کادیز 0 پاس گل
C. Akapo C. Akapo
مدافع
کادیز 0 پاس گل
C. Muñoz C. Muñoz
هافبک
کادیز 0 پاس گل
C. Ramos C. Ramos
مهاجم
کادیز 0 پاس گل
D. Gil D. Gil
دروازه بان
کادیز 0 پاس گل
D. Machís D. Machís
هافبک
کادیز 0 پاس گل
Etta Eyong Etta Eyong
هافبک
کادیز 0 پاس گل
F. Jiménez F. Jiménez
مدافع
کادیز 0 پاس گل
Fede Fede
هافبک
کادیز 0 پاس گل
I. Alejo I. Alejo
هافبک
کادیز 0 پاس گل
I. Carcelén I. Carcelén
مدافع
کادیز 0 پاس گل
J. Cala J. Cala
مدافع
کادیز 0 پاس گل
J. De la Rosa J. De la Rosa
مهاجم
کادیز 0 پاس گل
J. Flere J. Flere
دروازه بان
کادیز 0 پاس گل
J. Ledesma J. Ledesma
دروازه بان
کادیز 0 پاس گل
J. Meré J. Meré
مدافع
کادیز 0 پاس گل
J. Zaldúa J. Zaldúa
مدافع
کادیز 0 پاس گل
José Mari José Mari
هافبک
کادیز 0 پاس گل
Kikín Kikín
مدافع
کادیز 0 پاس گل
L. Hernández L. Hernández
مدافع
کادیز 0 پاس گل
L. Pires L. Pires
مدافع
کادیز 0 پاس گل
M. Calderón M. Calderón
هافبک
کادیز 0 پاس گل
M. Diarra M. Diarra
هافبک
کادیز 0 پاس گل
M. Gomez M. Gomez
مهاجم
کادیز 0 پاس گل
M. Mbaye M. Mbaye
مدافع
کادیز 0 پاس گل
R. Alcaraz R. Alcaraz
هافبک
کادیز 0 پاس گل
R. Kouamé R. Kouamé
هافبک
کادیز 0 پاس گل
R. Navarro R. Navarro
هافبک
کادیز 0 پاس گل
R. Parra R. Parra
مدافع
کادیز 0 پاس گل
R. Sobrino R. Sobrino
مهاجم
کادیز 0 پاس گل
Roger Martí Roger Martí
مهاجم
کادیز 0 پاس گل
S. Guardiola S. Guardiola
مهاجم
کادیز 0 پاس گل
V. Chust V. Chust
مدافع
کادیز 0 پاس گل
Á. Bastida Á. Bastida
هافبک
کادیز 0 پاس گل
Á. Negredo Á. Negredo
مهاجم
کادیز 0 پاس گل
Álex Álex
هافبک
کادیز 0 پاس گل
چهاره بازیکن