Vitality Stadium

باشگاه بورنموث

تاریخ تاسیس باشگاه: 1899
شهر: Bournemouth, Dorset
نام ورزشگاه: Vitality Stadium
ظرفیت ورزشگاه: 12,000 نفر
achievements...

برنامه بازی های بورنموث

یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403
شنبه، 15 اردیبهشت 1403
شنبه، 22 اردیبهشت 1403
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403
شنبه، 27 مرداد 1403
شنبه، 3 شهریور 1403
شنبه، 10 شهریور 1403

مربی