آلمریا

آلمریا

تاریخ تاسیس: 1989

شهر:

ورزشگاه:

ظرفیت: نفر

لیست بازیکنان

S. Arribas S. Arribas
هافبک
آلمریا 5 گل
L. Suárez L. Suárez
مهاجم
آلمریا 4 گل
L. Ramazani L. Ramazani
هافبک
آلمریا 2 گل
Léo Baptistão Léo Baptistão
مهاجم
آلمریا 2 گل
S. Akieme S. Akieme
مدافع
آلمریا 2 گل
Kaiky Kaiky
مدافع
آلمریا 1 گل
A. Appiah A. Appiah
هافبک
آلمریا 0 گل
A. Buñuel A. Buñuel
مدافع
آلمریا 0 گل
A. Embarba A. Embarba
هافبک
آلمریا 0 گل
A. Pozo A. Pozo
مدافع
آلمریا 0 گل
A. Puñal A. Puñal
مدافع
آلمریا 0 گل
A. Solà A. Solà
مدافع
آلمریا 0 گل
Arnau Puigmal Arnau Puigmal
هافبک
آلمریا 0 گل
B. Iribarne B. Iribarne
دروازه بان
آلمریا 0 گل
C. Brandariz C. Brandariz
مدافع
آلمریا 0 گل
C. Gilbert C. Gilbert
مهاجم
آلمریا 0 گل
C. Montes C. Montes
مدافع
آلمریا 0 گل
C. Rojas C. Rojas
مهاجم
آلمریا 0 گل
D. Carriço D. Carriço
هافبک
آلمریا 0 گل
D. Cuenca D. Cuenca
مدافع
آلمریا 0 گل
D. Lopy D. Lopy
هافبک
آلمریا 0 گل
D. Mariño D. Mariño
دروازه بان
آلمریا 0 گل
E. González E. González
مدافع
آلمریا 0 گل
F. Martínez F. Martínez
دروازه بان
آلمریا 0 گل
G. Melero G. Melero
هافبک
آلمریا 0 گل
H. Mendes H. Mendes
مدافع
آلمریا 0 گل
I. Baba I. Baba
هافبک
آلمریا 0 گل
I. Koné I. Koné
مهاجم
آلمریا 0 گل
I. Martos I. Martos
مدافع
آلمریا 0 گل
J. Escobar J. Escobar
مهاجم
آلمریا 0 گل
J. Nieto J. Nieto
مدافع
آلمریا 0 گل
J. Robles J. Robles
هافبک
آلمریا 0 گل
J. Silva J. Silva
مدافع
آلمریا 0 گل
J. Villar J. Villar
هافبک
آلمریا 0 گل
L. Maximiano L. Maximiano
دروازه بان
آلمریا 0 گل
L. Robertone L. Robertone
هافبک
آلمریا 0 گل
Lázaro Lázaro
هافبک
آلمریا 0 گل
M. Milovanović M. Milovanović
مهاجم
آلمریا 0 گل
M. Peña M. Peña
هافبک
آلمریا 0 گل
M. Pubill M. Pubill
هافبک
آلمریا 0 گل
M. Svidersky M. Svidersky
هافبک
آلمریا 0 گل
M. Tchami M. Tchami
مهاجم
آلمریا 0 گل
P. Sanz P. Sanz
مدافع
آلمریا 0 گل
R. Caballero R. Caballero
مهاجم
آلمریا 0 گل
S. Babić S. Babić
مدافع
آلمریا 0 گل
Á. Centelles Á. Centelles
مدافع
آلمریا 0 گل
L. Ramazani L. Ramazani
هافبک
آلمریا 4 پاس گل
L. Robertone L. Robertone
هافبک
آلمریا 4 پاس گل
C. Brandariz C. Brandariz
مدافع
آلمریا 1 پاس گل
G. Melero G. Melero
هافبک
آلمریا 1 پاس گل
A. Appiah A. Appiah
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
A. Buñuel A. Buñuel
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
A. Embarba A. Embarba
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
A. Pozo A. Pozo
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
A. Puñal A. Puñal
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
A. Solà A. Solà
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
Arnau Puigmal Arnau Puigmal
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
B. Iribarne B. Iribarne
دروازه بان
آلمریا 0 پاس گل
C. Gilbert C. Gilbert
مهاجم
آلمریا 0 پاس گل
C. Montes C. Montes
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
C. Rojas C. Rojas
مهاجم
آلمریا 0 پاس گل
D. Carriço D. Carriço
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
D. Cuenca D. Cuenca
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
D. Lopy D. Lopy
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
D. Mariño D. Mariño
دروازه بان
آلمریا 0 پاس گل
E. González E. González
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
F. Martínez F. Martínez
دروازه بان
آلمریا 0 پاس گل
H. Mendes H. Mendes
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
I. Baba I. Baba
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
I. Koné I. Koné
مهاجم
آلمریا 0 پاس گل
I. Martos I. Martos
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
J. Escobar J. Escobar
مهاجم
آلمریا 0 پاس گل
J. Nieto J. Nieto
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
J. Robles J. Robles
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
J. Silva J. Silva
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
J. Villar J. Villar
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
Kaiky Kaiky
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
L. Maximiano L. Maximiano
دروازه بان
آلمریا 0 پاس گل
L. Suárez L. Suárez
مهاجم
آلمریا 0 پاس گل
Lázaro Lázaro
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
Léo Baptistão Léo Baptistão
مهاجم
آلمریا 0 پاس گل
M. Milovanović M. Milovanović
مهاجم
آلمریا 0 پاس گل
M. Peña M. Peña
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
M. Pubill M. Pubill
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
M. Svidersky M. Svidersky
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
M. Tchami M. Tchami
مهاجم
آلمریا 0 پاس گل
P. Sanz P. Sanz
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
R. Caballero R. Caballero
مهاجم
آلمریا 0 پاس گل
S. Akieme S. Akieme
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
S. Arribas S. Arribas
هافبک
آلمریا 0 پاس گل
S. Babić S. Babić
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
Á. Centelles Á. Centelles
مدافع
آلمریا 0 پاس گل
چهاره بازیکن